Kommunfullmäktige 2023-06-14

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 09.00 den 14 juni 2023. (Budget möte)

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25 – Revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25 – Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar och utredningstider

 

C

Kommunstyrelsens beslut 2023-03-22 – Svar på revisionsrapport om översiktlig granskning av momshantering

 

D

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-05-02 – Revisionsrapport - Granskning av skolplikten

 

E

Kommunstyrelsens beslut 2023-04-26 – Årlig uppföljning av Kristianstads kommuns systematiska arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan 2022

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2023-05-31 – Stiftelsernas årsredovisningar år 2022

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Revidering av investeringsbudgeten för år 2023

 

7

Ny totalkalkyl för utbyggnad av centrala reningsverket

 

8

Detaljplan för del av Färlöv 19:3, Färlöv 19:8 och Färlöv 19:10

 

9

Friluftsplan 2023-2027 för Kristianstads kommun

 

10

Revidering av riktlinjer för avgiftshandläggning

 

11

Avgiftsfria uteserveringar 1 juni 2023 - 31 maj 2024

 

12

Revidering av reglemente för Kristianstads kommuns revisorer

 

13

Gemensam överförmyndare Skåne Nordost

 

14

Hemställan om ansvarsfrihet 2022 för AV Media Skåne

 

15

Hemställan om ansvarsfrihet 2022 för Samordningsförbundet Skåne Nordost

 

16

Interpellation - Hur går det med planeringen av bostadsbebyggelse i Huaröd?

 

17

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

 

18

Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.