Kommunfullmäktige 2022-12-14

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl 09.00 den 14 december 2022. Sändningen brukar kunna ses bäst i webbläsaren Chrome. Om du inte kan se filmen i sändningen här på sidan, prova att gå direkt till www.Youtube.com och sök Kristianstads kommun.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Granskning av delårsbokslut 2022 AV Media Skåne 

 

B

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked - Detaljplan för del av Hammar 138:24 m.fl. i Hammar

 

C

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked Horna 3 12 och del av Lysbojen 4

 

D

Länsstyrelsen Skåne – Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - Fredrik Hamrin (M)

 

5

Revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun

 

6

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda

 

7

Val av ledamöter och ersättare i arbete och välfärdsnämnden

 

8

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden

 

 

 

9

Val av ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

 

10

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

 

11

Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden

 

12

Val av ordförande och vice ordförande i byggnadsnämnden

 

13

Val av ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden

 

14

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden

 

15

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden

 

16

Val av ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

 

17

Val av ledamöter och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

18

Val av ordförande och vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

19

Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden

 

20

Val av ordförande och vice ordförande i tekniska nämnden

 

21

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden

 

22

Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden

 

23

Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden

 

24

Val av ordförande och vice ordförande i överförmyndarnämnden

 

25

Val av ledamöter och ersättare i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

 

26

Val av ordförande och vice ordförande i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

 

27

Val av ledamot och ersättare i gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster

 

28

Val av ordförande och vice ordförande i gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster

 

29

Val av ledamot tillika ordförande och ersättare i samordningsförbundet Skåne Nordost

 

30

Val av ledamöter, ersättare, revisor och revisorsersättare i styrelsen för Regionmuséet

 

31

Val av ombud och ersättare i Skånes kommuner

 

32

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet AV Media Skåne

 

33

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen avseende dels tätortsförhållanden och dels jord- eller skogsbruksfrågor

 

34

Val av ledamöter i styrelsen för Per Anderssons stipendiefond för teknisk utbildning

 

35

Val av ledamöter och ersättare i Solvig och Emil Isakssons fond för sjuka barn

 

36

Val av ordförande och vice ordförande i Solvig och Emil Isakssons fond för sjuka barn

 

37

Val av ledamöter i Anna Nilssons stiftelse

 

38

Val av ledamot och revisor i Vanneberga Folkets Hus-förening

 

39

Val av ledamöter, ersättare, revisor och revisorsersättare i stiftelsen Lerjevallen

 

40

Val av ledamöter i styrelsen för Mårten och Anna Pehrsons donationsfond för år 2023

 

41

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Nils Anderssons donationsfond (Fjälkinge) för år 2023

 

42

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Wahlbergska stiftelsen för år 2023

 

43

Val av ledamot, ersättare och revisor i Kristianstads teaterförening för år 2023

 

44

Val av revisor och ersättare i Kristianstads fritidsgårdsforum för år 2023

 

45

Val av revisor och revisorsersättare i Kristianstads tennisklubb för år 2023

 

46

Val av revisor och revisorsersättare i Vångabergets slalomklubb för år 2023

 

47

Val av ledamot i styrelsen för Ernst Wohlins stiftelse till Maria och Ola Wohlins minne för år 2023

 

48

Eventuella valärenden

 

49

Borgens-/låneramar för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen 2023

 

50

Borgensavgifter från och med år 2023

 

51

Initiativärende - Extra föreningsstöd 2022

 

52

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholförtäring

 

53

Taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023

 

54

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar 2023

 

55

Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun

 

56

Ordning för ersättares inträde för mandatperioden 2022-2026

 

57

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023

 

58

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

59

Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.