Kommunfullmäktige 2022-05-10

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 10 maj 2022.

 

Ärenden

 

Nr

 TEKNISKA PROBLEM I START AV SÄNDNINGEN

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

13:00-13:15   Skyddsvallar Kristianstad

13:15-13:30   Kommande evenemang i kommunen

 

5

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport - Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-23 – Svar på revisionsrapport om granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

 

C

Länsstyrelsen Skåne – Fördelning av fasta valkretsmandat i kommunfullmäktigeval

 

D

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked för detaljplan för del av Näsby 35:47

 

6

Eventuella valärenden

 

 

7

Samordningsförbundet Skåne Nordost årsredovisning verksamhetsåret 2021 samt fråga om ansvarsfrihet

 

8

AV Media Skåne årsredovisning verksamhetsåret 2021 samt fråga om ansvarsfrihet

 

9

Bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost

 

10

Ändring bolagsordning Kommunassurans Syd Försäkring AB

 

11

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

12

Revidering av reglemente för Kristianstads kommuns kulturpris

 

13

Revidering av reglemente för Kristianstads kommuns kulturstipendium

 

14

Ändring av sammanträdestid för Kommunfullmäktige i juni 2022

 

15

Medborgarförslag - Grundavgift till renhållningen på skattsedeln

 

16

Motion - Kontrollplats Horna

 

17

Motion - Förverkliga bostadsdrömmar genom aktiv matchning

 

18

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

19

Ledamöternas frågestund

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.