Kommunfullmäktige 2022-04-12

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 12 april 2022.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

 

13:00-13:10   Barn- och utbildningsförvaltningen om                              mottagande av flyktingar i verksamheten

 

5

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport - Uppföljning av placerade barn och unga

 

B

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund

 

C

Länsstyrelsen Skåne – Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

 

D

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-23 Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – arbete och välfärdsnämnden

 

E

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-23 Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-23 Uppföljning 2021 – Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

 

6

Eventuella valärenden

 

7

Årsredovisning 2021

 

8

Revisionsberättelse för år 2021 samt fråga om ansvarsfrihet

 

9

Revidering av budget 2022 och flerårsplan 2023-2024

 

10

Taxor för Kristianstads badrike 2022

 

11

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

12

Medborgarförslag - Ändra stavningen från Kristianstad till Christianstad

 

13

Motion - Genomför en fritidsvaneundersökning

 

14

Motion - Revidera kommunens landsbygdsstrategi

 

15

Interpellation - Kortade nattpass och dynamiska scheman

 

16

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

17

Ledamöternas frågestund

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.