Kommunfullmäktige 2021-12-14

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 14 december 2021.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Länsstyrelsen Skåne - Beslut om valkrets och valdistriktindelning i Kristianstads kommun

 

B

Länsstyrelsen Skåne - Ny ersättare för ersättare i kommunfullmäktige efter Shrouq Alarini (S)

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Borgenslåneramar för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen från och med 2022

 

7

Borgensavgifter från och med år 2022

 

8

Ägardirektiv AB Kristianstadsbyggen

 

9

Försäljning av Råbelöv 26:8 samt del av Råbelöv 26:2

 

10

Naturreservat Södra Äspet

 

11

Ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad

 

12

Aktualitetsprövning av översiktsplanen för Kristianstads kommun

 

13

Avgiftsfria uteserveringar januari - juni 2022

 

14

Gallring av avslutade användarkonton

 

15

Taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2022

 

16

Motion - Ta fram ett livskvalitetsprogram för Kristianstads kommun

 

17

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

18

Ledamöternas frågestund

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.