Kommunfullmäktige 2021-09-14

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 14 september 2021.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Informationer

 

 

13:00-13:10   Kommundirektör Anders Johansson

 

5

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport Uppföljning - Trygga köp

 

B

Omsorgsnämndens beslut 2021-05-26 – Svar på revisionsrapport avseende granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser

 

C

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-01 – Svar på revisionsrapport avseende granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser

 

D

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 – Svar på
revisionsrapport avseende granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser

 

E

Kommunstyrelsens beslut 2021-02-17 – Svar på revisionsrapport avseende uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering

 

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-28 – Svar på revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor

 

G

Byggnadsnämndens beslut 2020-12-15 – Svar på revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll – attester

 

H

Byggnadsnämndens beslut 2021-01-26 – Svar på revisionsrapport avseende granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande upphandlingar

 

I

Årsredovisning för stiftelsen Solvig och Emil Isakssons fond för sjuka barn 2020

 

J

Revisionsberättelse Kristianstad kommuns gemensamma stiftelse- och donationsförvaltning

 

K

Laga kraftbesked avseende detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park, Kristianstad

 

L

Laga kraftbesked avseende detaljplan för del av Tollarp 199:2 m.fl. i Tollarp

 

M

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 – Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut arbete och välfärdsnämnden

 

N

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut omsorgsnämnden

 

O

Begäran om ny sammanräkning för Kommunfullmäktige efter avliden ledamot

 

6

Eventuella valärenden

 

7

Kommunövergripande styrkort för 2021

 

8

Tomtpris i Tollarp, Chauffören 2 & 4

 

9

Förslag till prissättning av verksamhetsmark

 

10

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder

 

11

Redovisning av lokalt partistöd för år 2020

 

 

12

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2022

 

13

Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och avlopp

 

14

Motion - Agenda 2030 - för ett hållbart Kristianstad

 

15

Motion - Låt kommunens skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center

 

16

Motion - Stoppa kärnvapenhotet – anslut Kristianstads kommun till ICAN cities appeal

 

17

Motion - Inför två timmars fri parkering med p-skiva i centrum

 

18

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

19

Ledamöternas frågestund

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.