Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sätt att överklaga ett kommunalt beslut och få det prövat i högre instans, genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Hur du överklagar ett beslut 

Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:

Förvaltningsrätten i Malmö 
Box 4522 
203 20 Malmö

Så begär du laglighetsprövning, Sveriges Domstolar

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Anslagstavlan

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter som du vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kapitlet i kommunallagen (2017:725).  Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande. 

Förvaltningsbesvär

Kommuen fattar beslut som berör enskilda. Detta kallas förvaltningsbesvär.

För att du ska ha rätt att överklaga beslutet ska beslutet angå dig och ha gått dig emot.

I de fall förvaltningsbesvär blir aktuellt ska det framgå av en bestämmelse att beslutet ska överklagas enligt förvaltningslagen. 

Av det beslut som du tagit del av framgår när, hur och till vem du överklagar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.