Överklaga beslut, rättssäkerhet

Kommunens beslut måste vara förenliga med lag. Om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet. Du har rätt att överklaga ett beslut som angår dig. Du har också rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad.

Alla beslut tillkännages på kommunens anslagstavla.

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det.

Pröva kommunens beslut

Du som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Kristianstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade vid förvaltningsrätten, oavsett om du berörs personligen av beslutet eller ej. Den här typen av prövning kallas för laglighetsprövning.

Beslut som gäller dig själv

Ibland gäller ett beslut en enskild person och då är det den som berörs av beslutet som har rätt att överklaga. Då har personen som är berörd fått beslutet till sig personligen. Av beslutet framgår hur man överklagar. Den här typen av överklagan kallas för förvaltningsbesvär. 

 

Common questions

    Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.