Klimatsmarta Näsby

Klimatsmarta Näsby var ett EU-projekt om stadsutveckling med fokus på minskade koldioxidutsläpp från byggnationer och transporter på stadsdelen Näsby i Kristianstad. Projektet har arbetat fram en modell för att tidigt i stadsutvecklingsprocessen kunna ta hänsyn till och minska koldioxidutsläppen.

Klimatsmarta Näsby - koldioxidsnål samhällsbyggnadsprocess för en hållbar stadsutveckling
Klimatsmarta Näsby - koldioxidsnål samhällsbyggnadsprocess för en hållbar stadsutveckling

Kristianstad växer samtidigt som klimatpåverkan i samhällsbyggnadsprocesser behöver minska. I det drygt två år långa projektet som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), har projektet Klimatsmarta Näsby bidragit till att göra delområde Näsby och hela Kristianstads kommun till pionjärer inom klimatsmart samhällsutveckling.

Modellen ”Kristianstadnyckeln”

Projektet har levererat en modell som visar hur en klimatsmart och hållbar stadsutveckling kan se ut på Näsby, en tillhörande checklista med viktiga punkter att ha i åtanke vid stadsutveckling samt en rapport som förtydligar modell och checklista. Modellen, som fått namnet Kristianstadnyckeln, är enkel, men projektet visar också att stadsutveckling med ett hållbarhetsperspektiv är en komplex fråga.

Tanken är att modellen ska skapa en dialog om hållbar stadsutveckling och att tidigt i stadsutvecklingsprocesser få aktörer att fundera på hur koldioxidutsläppen kan minska, samtidigt som medborgarinvolverandet är tydligt och att det finns utrymme för innovativa lösningar.

Kristianstadnyckeln för hållbar stadsutveckling.pdf

Delrapporter och studier

Projektet har även levererat olika rapporter och studier som handlar om medborgarinflytande i stadsutveckling, hållbart resande på Näsby, resvägar mellan Kristianstad city och Näsby, samt planering för hållbart byggande.

Beteendepåverkande insatser studie.pdf

Citizen participation in climate smart urban development Part 1 rapport.pdf

Citizen participation in climate smart urban development Part 2 rapport.pdf

Mobilitetskoppling Kristianstad centrum - Näsby studie.pdf

Planeringsförutsättningar för en koldioxidsnål samhällsbyggnadsprocess studie.pdf

Testbädd sammanställning och utvärdering.pdf

Om projektet

Projektet var ett samverkansprojekt mellan Kristianstads kommun, Högskolan i Kristianstad och Krinova Incubator & Science Park. Näringslivet involverats genom ett lokalt partnerskap och en testbädd i Näsby. 

Modellen för stadsdelen Näsby som projektet utarbetat, kan ligga till grund för framtida stadsutvecklingsprojekt i Kristianstad samt inspirera andra kommuner och regioner. På sikt kommer det att innebära minskad klimatpåverkan från bygg -och transportsektorn, två sektorer som bidrar med väldigt höga utsläpp i Sverige.

Projektet pågick 2021 - 2023 och medfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EU-loggan för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.