Ung livsstil i Kristianstads kommun

Updated:Talaado, Bisha Tobnaad 03, 2023 11:51 sn.Archived

Under hösten 2022 genomfördes studien Ung livsstil på högstadiet i Kristianstads kommun, där ungdomar fick svara på frågor om sina kultur- och fritidsvanor. Över 1000 ungdomar besvarade enkäten – ett viktigt underlag som visar vad ungdomar gör på sin fritid, men också vad de skulle vilja göra.

- Att få möjlighet att anlita forskare, som arbetat med frågor om ungdomars fritid i en rad kommuner och under många år, för en studie i Kristianstads kommun är verkligen efterlängtat, säger förvaltningschefen Ulrika Cedell. Det handlar både om Barnkonventionen och barns rätt samt del i underlag för hur kommunen ska prioritera framåt.

Varje vecka tar killar och tjejer del av offentligt finansierat kultur- och fritidsutbud i samma utsträckning - killar (85 %) och tjejer (87 %).  Det är också en förhållandevis jämn fördelning utifrån ungdomarnas socioekonomiska bakgrund, vilket är positivt. Idrotts- och fritidsverksamhet visar små skillnader mellan könen, medan det inom kulturverksamheten är en markant överrepresentation av aktiva tjejer.

- Som kulturchef är det självklart en intressant och utmanande fråga hur vi kan vi satsa på att skapa en större jämställdhet inom kulturområdet, säger Pernilla Tomasson. 

Fotboll och helgöppna fritidsgårdar

Vad vill då högstadieeleverna börja att göra på sin lediga tid? Fotboll hamnade i topp för både killar och tjejer! Ett resultat som är unikt för Kristianstad i jämförelse med andra kommuner som gjort motsvarande undersökning. I de flesta andra kommuner kommer dansen högst bland tjejer.

Fritidsgårdarna ska vara öppna på fredagar och lördagar, om ungdomar själva får välja. Och inte bara hålla öppet - det ska finnas planerade aktiviteter inom både kultur och idrott, och fest. Sedan 1950-talet har ungdomar i studierna sagt att tisdagar är den dagen som de sist prioriterar när det gäller öppethållande, så även i undersökningen i Kristianstads kommun. 

Socioekonomisk bakgrund påverkar

Väldigt glädjande är resultatet att ungefär lika många tjejer som killar är medlemmar i en idrottsförening. Men tyvärr är det inte särskilt jämlikt utifrån socioekonomiska förhållanden.

Ett mönster som Kristianstads ungdomar delar med flera andra orter som deltagit i studier av Ung livsstil är att många av ungdomarna inte är fysiskt aktiva. Tjejer rör på sig lite mindre än killarna. Samma sak så slår socioekonomisk bakgrund igenom även här.

Var ska kulturpengarna hamna?

Högstadieungdomarna i Kristianstads kommun har också fått frågor om vad kommunen ska satsa mer på. Högst på tjejernas lista hamnar musikfestivaler, film, teater, dans, olika typer av konserter och bibliotek. Killarna rankar lokaler för LAN/gaming högst och därefter filmklubb/filmskapande och bibliotek.

Många läser men färre vill

Många, både killar och tjejer, läser men svarar att de vill läsa i mindre utsträckning. Ett resultat som är bekymmersamt, dock inte unikt för Kristianstads kommun. Samma resultat visas även i andra kommuner.

- Att peka på bibliotekens förändrade roll som mötesplats och ”hängställe”, eftersom många faktiskt har läst böcker och besökt bibliotek de senaste veckorna är relevant. Trenden går mot bibliotekens stärkta roll som mötesplats, även nationellt. Att vi behöver vidta åtgärder för att förbättra läsvanor ser vi tydligt, också i den nationella pressen med krav på bemannade skolbibliotek och extra medel som är tillsatta för detta ändamål 2025 och 2026, säger bibliotekschefen Magdalena Jeppson.

Forskningsrapporten kommer innan årsskiftet, där forskarna Ulf Blomdahl och Stig Elofsson sammanfattat resultat och slutsatser.

- Vi ser fram emot forskningsrapporten och vi kommer att arbeta vidare med resultaten på olika sätt. Dels i arbetet med nuvarande anläggningsutredning som kultur- och fritidsförvaltningen just nu jobbar med, dels i arbetet med framtagande av en ny kultur- och fritidspolitisk strategi, säger fritidschef Lars Jennfors.

Fakta

Ett urval på 40 % (1 365 elever) gjordes bland högstadieelever, 1078 besvarade enkäten.  Svarsfrekvens 79 %.

Studierna genomfördes veckorna 45-49 2022

Ung livsstil är en forskningsstudie som har bedrivits sedan 1984 och som studerar ungas kultur- och fritidsvanor, preferenser och trender.

 Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.