Yngsjöstrand

I Yngsjöstrand förses cirka 400 fastigheter med kommunalt VA.

Många områden längs Åhuskusten har redan försetts med kommunalt VA och nu pågår utbyggnaden för Yngsjöstrand. Det är dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC) som är aktuellt att byggas ut. Dagvattenhantering (omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset) är inte aktuellt för Yngsjöstrand utan det ordnas istället av fastighetsägare på egen tomt. Projektet påbörjades redan 2013 men har försenats i olika omgångar. Först på grund av ett överklagande rörande ledningsrätt. Sedan en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att förtydliga verksamhetsområdet som ligger till grund för ledningsrätten. Kommunen har tecknat en överenskommelse med dagens dricksvattenleverantör (AB Yngsjöstrands vattenverk) om att ta över dricksvattenförsörjningen 1 januari 2020.

Status

Arbetet med att förse Yngsjöstrand med kommunalt vatten och avlopp är klart. Fram till och med 31 maj 2021 så levereras dricksvatten i de gamla rörledningarna, sedan stängs den tjänsten. Omkoppling till de nya vattenledningarna bör alltså ha utförts av fastighetsägare tills dess. 

  • Etapp 1: Slutbesiktigad och godkänd.

  • Etapp 2: Entreprenaden är slutbesiktigad och klar. Breven "meddelande om förbindelsepunkt" och mer information kommer att skickas ut i månadsskiftet september/oktober 2020. När man får det brevet är man VA-abonnent hos Kristianstads kommun. Med brevet följer också en faktura för anläggningsavgift som man har 60 dagar på sig att betala. Observera att man måste betala fakturan och lämna in en VA-anmälan innan man får koppla in sig på de nya ledningarna. Under "Material" finns en guide hur LTA-pumpen ska kopplas in. Det är viktigt att anmäla om det finns fler än en bostadsenhet på fastigheten exempelvis gäststuga, Attefalls hus, friggebod osv. med indraget VA. Om byggnadsuppgifterna inte korrigeras kan det få konsekvensen att ersättning inte kan erhållas vid eventuella skadeärenden i framtiden.

Material

Common questions

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.