Ledningsnät, anslutning till fastighet

Den enskilt största ledningsägaren i Kristianstad är kommunen. Därutöver finns en mängd ledningar som ägs av privatpersoner och företag. För dig som är ny VA-abonnent finns det saker att ordna innan inkoppling sker till kommunens ledningsnät.

Arbete på en dagvattenledning.
Arbete på en dagvattenledning.

E-services

  Anslutning till fastighet - ny abonnent

  Efter att ett bostadsområde har beslutats att förses med kommunalt VA, entreprenaden har blivit klar och ledningarna är framdragna till era hus så skickar kommunen ut ett brev "Meddelande om förbindelsepunkt" till fastighetsägarna. När man har mottagit det blir fastighetsägarna formellt VA-abonnenter hos Kristianstads kommun och därmed betalningsskyldiga för de nyinstallerade vatten- och avloppstjänsterna .

  Att göra innan du kan börja använda VA-tjänsterna

  1. Anmäl din inkoppling
   VA-taxan är uppbyggd av olika parametrar som är kopplade till fastighetens förutsättningar och inkopplingar. Därför måste du skicka in blanketten Anmälan, anslutning kommunalt VA, som du hittar ovan under e-tjänster.
  2. Vattenmätare
   När du skickat in blanketten kommer du att bli kontaktad av kommunen för uppsättning av en vattenmätare i din fastighet. Kommunen ordnar med uppsättning, men du måste själv förbereda platsen. Läs mer här.
  3. Dra rör på egen tomt
   Du måste själv ordna med nödvändig rördragning inom din egen fastighet fram till kommunens nya ledning. Var ledningen ska kopplas in anges i brevet "Meddelande om förbindelsepunkt".

  Ändringar i installationen

  En anmälan ska även skickas in om du ändrar dina anslutningar till kommunens ledningar. Använd samma formulär som vid nyanslutning.

  Flytt/ny ägare

  När du säljer en fastighet är det viktigt att den som säljer anmäler ägarskifte för VA-abonnemanget. Blanketten finns i e-tjänsten för VA-abonnenter. Har du anlitat en mäklare för försäljningen så tar de ofta hand om ägarskiftesanmälan. Köpare? Fråga säljaren/mäklaren för säkerhets skull.

  Ansvarsfördelning

  Kommunen ansvarar för de allmänna ledningarna i gatorna och mellan de olika orterna. Inom privata fastigheter är fastighetsägaren själv ansvarig för ledningarna, med undantag för om det finns servitut för annan ledningsägare. Gränsen för var ansvaret övergår från kommunen till fastighetsägaren beskrivs i dokumentet "Meddelande om förbindelsepunkt" som meddelas fastighetsägaren vid inkoppling till det kommunala ledningsnätet. Det är ett dokument som fastighetsägare bör spara, förslagsvis bland sina övriga papper för fastigheten.

  Kommunen äger också vattenmätaren som sitter monterad på abonnenternas fastigheter.

  Är du ansluten till avloppsledningarna med en avloppspump och styrskåp som kommunen installerat på din tomt så äger kommen den, men du har tillsynsansvar.

  Kommunens ledningsnät

  Inom Kristianstads kommun finns lite drygt 200 mil vattenledningar för dricksvatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten som kommunen ansvarar för.

  Utbyte av gamla ledningar

  Tekniska förvaltningen byter kontinuerligt ut delar av det befintliga kommunala ledningsnätet. Det behövs, eftersom många ledningar börjar bli gamla. Ju äldre ledningsnätet är, desto större är risken för att det uppstår läckor som kan innebära hälso- eller miljörisker.

  Materialval

  Historiskt har det använts många olika material för de olika ledningstyperna, bland annat gjutjärn, stål, asbestcement, betong, PVC-plast och keramik. De material som används till ledningar idag kan ses i tabellen.

  Vattenledningsmaterial
  Ledningstyp Material
  Dricksvattenledning Polyeten (plast)
  Spillvattenledning (för avlopp) Polypropylen (plast)
  Dagvattenledning (för nederbörd) Polypropylen alternativt betong

  Samtliga av dagens materialval beräknas ha en teknisk livslängd på cirka 70 år.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.