Dagvatten

Dagvatten är ett annat namn för vatten som uppstår på marken av regn och snö. Beroende på var dagvattnet uppstår så kan det behöva hanteras, exempelvis genom bortledning i rör eller i diken till en damm.

Det är inte bara regn som ger upphov till dagvatten, utan även vinterns snö.
Det är inte bara regn som ger upphov till dagvatten, utan även vinterns snö.

Tak, vägar, torg, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor ger vid nederbörd stora mängder vatten som ofta måste ledas bort för att inte orsaka skador. Även dräneringsvatten från bebyggelse räknas som dagvatten. Allt fler och större hårdgjorda ytor medför krav på fler och större dagvattenledningar, som ändå inte kan inte dimensioneras för de kraftigaste regnen. Under årens lopp sker dessutom tillbyggnader och anslutningar som ger konsekvenser i systemen som inte var planerat för från början.

Förutsättningarna för att hantera dagvatten varierar mycket, beroende på var i kommunen man bor och hur området är bebyggt. Dagvattenhanteringen sker därför på olika sätt, exempelvis genom avledning via rörledning, öppen hantering i diken och dammar eller lokalt omhändertagande på tomten om det är möjligt. Det är viktigt att koppla dagvattenledningen rätt. En fastighetsägares dagvattenavledning får aldrig kopplas på kommunens spillvattenledning i gatan. Läs mer om dagvatten i Kristianstads kommun i dagvattenpolicyn under relaterad information.

Common questions

  • Vart leds dagvattnet?

   Dagvattnet leds direkt till sjö eller vattendrag. Det är en vanlig missuppfattning att det leds till reningsverket och renas från alla möjliga föroreningar.

   Exempel: Slänger du en cigarettfimp i en dagvattenbrunn i på gågatorna i Kristianstad, kommer den att via ledningar och diken till slut att hamna i Hammarsjön. Det är alltså samma sak som att slänga fimpen direkt i Hammarsjön, som då förorenas av cellulosaacetat, kadmium och nikotinrester.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.