Samrådsgrupp för klimatet

Kristianstads kommun beslutade den 12 februari 2020 att bilda en samrådsgrupp för klimatet. Syftet med gruppen är att tillsammans med idéburna organisationer arbeta för att minska klimatpåverkan.

Beslutet om att inrätta en samrådsgrupp för klimatet grundar sig på ett medborgarförslag. Samrådsgruppen ska ge möjlighet till samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen sektor för att tillsammans verka för en hållbar utveckling i Kristianstads kommun.

Samrådsgruppen sammanträder fyra gånger per år. Från Kristianstads kommun deltar politiker (ordförande och vice ordförande) samt tjänstepersoner med ansvarsområden inom klimat och miljö.

Minnesanteckningar från möten finns under relaterade dokument nedan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.