Röjning i ekbacken på Landön

Kristianstads kommun har röjt fram de gamla ekarna på Landön. Ekar är känsliga för beskuggning och genom att ta bort träd och buskar som växer tätt inpå ekarna och upp i kronorna, försöker vi rädda dem så de har möjlighet att bli riktigt gamla.

Gamla ekar på Landön
Gamla ekar på Landön

Stora och vidkroniga gamla ekar bidrar i hög grad till biologisk mångfald. Dessutom trivs de flesta arter som är knutna till ek extra bra på solbelysta stammar.De erbjuder livsrum för insekter, lavar, svampar och mossor, varav många är rödlistade. I trädens håligheter bygger fåglar, ekorrar och fladdermöss bon.

För att skapa livsrum för fler arter läggs avverkade stammar och grenar upp i högar s.k. faunadepåer. Multnade ved är en bristvara i dagens landskap då den ofta tas bort från skogen för att det inte ska se ”skräpigt” ut. Många växter och djur som lever på och av död ved har därför blivit sällsynta och hotade. 

Åtgärden genomförs med hjälp av stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.