Hållbart resande

I Kristianstads kommun finns ett stort intresse för hållbart resande. Vårt långsiktiga mål är att människor ska vilja välja att använda bilen mindre och istället resa på andra sätt, till exempel med kollektivtrafik eller cykel. Det är bra för både individen och miljön.

Det finns många transportsätt som inte kräver en bil.
Det finns många transportsätt som inte kräver en bil.

Vad är hållbart resande?

Vi behöver kunna leva gott och förflytta oss enkelt och smidigt på sätt som samtidigt håller vår resursanvändning inom planetens gränser.

Hållbart resande definierar vi som förflyttning som är gynnsam både för människa, miljö och samhälle. Det vill säga, det är tryggt, inkluderande och är bättre för hälsa och ekonomi, samtidigt som det har så lite negativ inverkan som möjligt på klimat och miljö.  

Hållbart resande handlar också om att värdera behovet av och mängden resor som man gör och resa mindre om så är möjligt. Några exempel:

 • beställ hemkörning från affären för veckans alla matvaror istället för att småhandla själv varje dag.
 • arbeta hemifrån en dag i veckan om det går
 • välj fritidsintresse som ligger nära hemmet
 • gå eller cykla med barnen till skolan och hämta sedan bilen för att köra till jobbet.
  (Många korta resor försvinner och säkerheten runt skolorna ökar när bilarna blir färre).

För dig som vill prova att förändra dina resvanor så är vårt tips att göra det stegvis. Det kanske går att samåka med en kollega en dag i veckan istället för att köra själv? Prova att låna en cykel av kommunen och cykelpendla i två veckor. Eller gå med barnen till skolan på prov under en månad och fira tillsammans om ni lyckas.

Tänk också på att förändring tar tid. Det tar flera månader innan en ny rutin ”sitter” och du måste ha lite tålamod. Det är troligare att du lyckas om du har en långsiktig plan och gör förändringar lite i taget.

Bakgrund

 • 70 procent av alla transporter i Kristianstads kommun görs med personbil

 • År 2030 ska hälften av alla resor i kommunen göras med gång, cykel eller kollektivtrafik, enligt det klimatkontrakt som vi upprättat med en rad myndigheter 

Visste du att

 • I Sverige har vi fler parkeringsplatser än människor och mer parkeringsyta än bostadsyta per person. 1)

 • Privatägda bilar står stilla 96 procent av sin livstid. 1)

 • Män över 50 som cyklar minst tre timmar per vecka löper hela 30 procents lägre risk att bli impotenta. 2)

 • Genom att byta bilen mot kollektivtrafik för din jobbresa (2 mil/dag, 5 dagar/vecka, 47 veckor/år) sparar du runt 30 000 kronor om året (parkeringskostnader för bilen är inte inräknade). 3)

 • Regelbunden cykling kan minska risken för att dö i förtid med 41 procent, att drabbas av cancer med 45 procent och hjärtsjukdomar med 46 procent. 4)

 • En stor del av det fossila bränsle vi importerar kommer från icke-demokratiska länder som exempelvis Ryssland, Saudiarabien, Förenade arabemiraten och Venezuela. Genom att resa hållbart minskar du det ekonomiska stödet till deras regimer. 5)

 • Genom att samåka minskar du kostnader, utsläpp, trängsel och belastning på vårt vägnät och infrastruktur. Det är dessutom mer socialt än att köra ensam. 

 • Varje kilometer som körs med bil kostar samhället cirka 1,50 krona, medan samhället tjänar 1,60 kronor på varje kilometer som cyklas. 6)

 • Många resor i kommunen är under 5 km och görs med bil. På så korta sträckor borde bilkörandet bytas mot cykling och gång, som förutom reducerad klimat-och miljöpåverkan är bättre för stress, hjärnfunktion och mental hälsa.7)

 • Kör du bil ungefär 2 mil/dag, 5 dagar/vecka, 47 veckor/år väger dina avgaser över 600 kg varje år. Avgasernas volym under året motsvarar över 63 000 fotbollar. 8)

 

Hållbar mobilitet på Näsby och i Åhus - projekt 2023

Under 2023 har projektet  ”En samskapande process för hållbar mobilitet” genomförts tillsammans med forskare på Högskolan Kristianstad, HKR. Pengarna kom från FORMAS, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Tillsammans undersöker vi vad som krävs för att människor ska vilja ändra beteende och välja andra transportalternativ än bilen.

Vi riktade oss till boende i två områden i kommunen, Näsby-Gamlegården och samhället Åhus.

 • Projektet inleddes med en kampanj där vi visade upp hållbara resealternativ genom eventen Låt bilen vila på Näsby-Gamlegården den 20 maj och i Åhus den 3 juni. 

 • Efter kampanjen träffar Högskolan Kristianstad människor i våra två områden för att genom djupintervjuer och fokusgruppsarbeten ta reda på vad som skulle få dem att ändra beteende och vilja resa på andra sätt.

 • Det insamlade materialet analyseras och ligger till grund för fortsatta utvecklingsprojekt och förändringar som kan få fler boende i kommunen att välja nya och mera hållbara sätt att resa.

Faktan bakom uppgifterna

1) Rikare grannskap (RISE, 2022)

2) Därför ska du cykla mer! 10 hälsoeffekter för hjärnan och kroppen, tidningen Land.

3) M Sveriges bilkostnadskalkyl.

4) Artikel om studie i The BMJ (Storbritannien 2017)

5) Artikel i The Guardian, april 2022.

6) SR, april 2015

7) Hur cykling gör dig friskare och gladare (ECF, 2018)

8) Statistik över koldioxidutsläpp 2021 - Transportstyrelsen

Vad är ett ton koldioxid egentligen? - Zeromission

Cykling, vägen framåt för samhällen och städer, (Europakommissionen 1999, pdf)

Gång och cykling: de senaste rönen till stöd för beslutsfattande och praxis (WHO 2022, pdf)

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.