Så här görs en lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning görs på begäran av en behörig fastighetsägare eller liknande. I lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs.

Ansökan

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller dennes ombud med fullmakt. Om en fastighet ägs av flera personer måste alla delägare skriva under eller signera ansökan. I ansökan talar du om vad du vill få gjort och vilka fastigheter som berörs. Skicka med köpeavtal, överenskommelser och andra viktiga dokument som till exempel förhandsbesked om bygglov om det finns. Skicka antingen original eller bestyrkta kopior (kopior där någon intygat att kopian stämmer med originalet).Om du har köpt eller fått en del av en fastighet måste ansökan lämnas in senast sex månader från överlåtelsedagen. Annars gäller inte överlåtelsen.

Utredning

Lantmäterimyndigheten utreder om det går att genomföra åtgärden. Hänsyn måste tas till gällande planer och andra bestämmelser som t.ex. strandskydd. Om det behövs samråder vi med andra myndigheter. Vi kontrollerar även om andra berörs genom servitut, nyttjanderätter, inteckningar m.m.

Sammanträde

Ibland är det nödvändigt att lantmätaren och de som berörs träffas för att diskutera åtgärden innan lantmäterimyndigheten fattar beslut. Det gör vi för att få ett så bra underlag som möjligt för våra beslut. Om du blir kallad till ett möte (sammanträde) är det därför viktigt att du kommer och bevakar dina intressen. Mötena protokollförs så att det klart och tydligt framgår vad som sagts. I första hand försöker vi hitta lösningar som alla kan enas om men när fastighetsägare inte kommer överens gör lantmäterimyndigheten en opartisk prövning utifrån gällande lagregler. Har de som berörs träffat överenskommelse kan förrättningen normalt genomföras utan sammanträde.

Fältarbete

Fältarbete innebär utmärkning och inmätning av nya gränser, hus, vägar och varaktiga detaljer. Både före och efter fältarbetet gör vi också beräkningar. Av det inmätta materialet framställs sedan en karta digitalt. Ofta måste någon form av fältarbete göras.

Förrättningen avslutas

Beroende på vilka arbeten som ingår i förrättningen fattas olika beslut. Besluten redovisas i ett protokoll. När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara, kan förrättningen avslutas. Det sker genom ett särskilt avslutningsbeslut. Vi skickar då ut en sammanställning över alla beslut vi fattat i ditt ärende. I normalfallet får du kopior på:

  • Förrättningskarta. En karta som visar hur fastigheten förändrats genom lantmäteriförrättningen.
  • Förrättningsprotokoll som innehåller de beslut som vi fattat i ditt ärende.
  • En fastighetsrättslig och teknisk beskrivning som bland annat innehåller areal och koordinater för gränspunkter.

Om någon av er som berörs av förrättningen är missnöjda med något beslut så har ni rätt att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. Det står i beslutet hur det ni ska göra för att överklaga. Oftast ska det göras inom fyra veckor från förrättningen avslutades. Överklagan skickas till oss.

Registering

Om ingen har överklagat förrättningen inom fyra veckor från avslutningsdagen, vinner förrättningen laga kraft och registreras i fastighetsregister. Besluten blir då gällande mot andra parter och det är t.ex. möjligt att söka lagfart på en nybildad fastighet och sedan belåna den. När registreringen är klar får en av er som är sakägare kopior på alla dokument som har med ärendet att göra. Alla kan hämta en egen kopia under mina fastighetsärenden på lantmäteriets hemsida (om personen har e-legitimation.)

Betalning

När lantmäteriförrättningen är färdig får du en räkning från oss. Det är den tid vi behöver lägga ner på ett ärende som avgör priset. Om du har tagit tillbaka din ansökan om lantmäteriförrättning eller om vi av något annat skäl inte kan genomföra den förändring du ansökt om så avslutar vi vårt arbete. Då tar vi bara betalt för den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Om det visar sig att det inte går att genomföra det ni ansöker om, är det vanligtvis den eller de som söker som får betala för det arbete vi redan gjort.

Här hittar du vår prislista, avgifterna är satta så att de ska täcka kostnaderna för vårt arbete. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.