Skyddsjakt

Skyddsjakt är ett undantag från fredningen av vilt och endast vilda djur kan skyddsjagas. Fastighetsägaren ansvarar för eventuell skyddsjakt och på kommunal mark är därför kommunen ansvarig.

Den kommunala skyddsjakten hanteras genom särskilt utsedda skyddsjägare, som har skottlossningstillstånd från Polisen. Tillståndet ger jägarna rätt att avlossa skott i tättbebyggda områden.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt och anger på sin hemsida fyra skäl till att skyddsjakt får bedrivas:

 • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
 • Av hänsyn till flygsäkerheten.
 • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
 • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur

Den som anser att ett vilt djur ska skyddsjagas på kommunens mark kan anmäla detta till medborgarcenter. Det är slutligen alltid jägarens bedömning på plats som avgör om jakt ska ske, eller inte, i det enskilda fallet.

OBS! Ser du ett trafikskadat vilt ska detta alltid anmälas till polisen.

 

Common questions

  • Report errors on page

   For other questions to the municipality, please use this form.

   * Mandatory if you want a reply

   What you send to the municipality becomes common record.