Detaljplan och översiktsplan

Kommunens detaljplaner och översiktsplaner påverkar hur och vad du får bygga. Planerna ger riktlinjer för samhällets utveckling och användning av  mark- och vattenområden.

Flygbild Långebro, Kristianstads kommun
Flygbild Långebro, Kristianstads kommun

Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommunen har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång.

Översiktsplaner är övergripande och omfattar hela eller delar av kommunen. De är vägledande och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark- och vattenområden.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta och anger bland annat vad som får byggas inom olika områden och var byggnader får placeras. I första hand är det kommunens tätorter som omfattas av detaljplaner.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.