Samråd 1 hösten 2022

Ett första samråd om utbyggnaden av Hammarslundsvallen genomfördes hösten 2022. De synpunkter som kom in har beaktats i underlaget till ansökan.

Samråd pågick fram till den 16 oktober 2022 och inkomna synpunkter har besvarats vägts in i det fortsatta arbetet. Ett kompletteringssamråd genomförs mellan 28 april och 21 maj, där det går att lämna synpunkter på de förändringar som föreslås efter det förra samrådet. Den som har frågor är välkommen att kontakta uppdragsledaren Christian Björnsson. 

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt 6 kap. 30 § miljöbalken gällande tillstånd för planerad ny dammvall vid Hammarslund, Kristianstads kommun genomfördes i september-oktober 2022.

Kristianstads kommun planerar för en ny, högre dammvall vid Hammarslund, på fastigheterna KRISTIANSTAD 3:32 och 3:36. Verksamheten kommer dock att beröra fler fastigheter. Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt 11 och 9 kap. miljöbalken. I och med att projektet även berör strandskydd och Natura 2000-områden så omfattar prövningen även 7 kap. miljöbalken. Tillstånd kommer att sökas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Ansökans omfattning

Ansökan omfattar en ca 1 300–1 400 m lång ny dammvall som anläggs upp till nivå +4,3 m. Dammvallen kommer att ta en yta om ca 3,5 hektar i anspråk. Transporter till och från arbetsområdet kommer att ske via Byholmsvägen och Hammarslundsvägen. Anläggande av dammvallen utgör en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken och omfattar grävning och utfyllnad i vattenområde, dispens och tillstånd för markavvattning, omgrävning av befintligt dike, bortledning av grundvatten samt flera temporära konstruktioner som krävs under byggtid. Ansökan omfattar också tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för att hantera, sortera och lagra 172 000 ton massor som behöver schaktas bort under den planerade vallen. Dispens och tillstånd enligt 7 kap. miljöbalken kan komma att krävas vad gäller strandskydd, det generella biotopskyddet, artskydd och Natura 2000.

Underlag för samråd, som beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan, finns under länkarna på den här sidan. 

Ärendet har diarienummer 2022/889.

Mer information

 Christian Björnsson,
uppdragsledare för kommunens invallningsprogram,
telefon 044-13 56 14,
e-post: christian.bjornsson@kristianstad.se.

Samrådshandlingar

Samrådshandling Hammarslundsvallen 2022

Bilaga 1: Arbetsområdesplan 2022

Bilaga 2: Naturvärdesinventering 2022

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.