Smart VA

Vatten- och avloppssystemet i Kristianstads kommun ska bli smart. 550 sensorer i nätet ska lokalisera och rapportera fel samt varna när det finns en översvämningsrisk. Projektet är det enda av sitt slag i Sverige och Kristianstad kan bli ledande på området.

Projektet är ett Vinnova projekt som till 50 % finansieras med bidrag från dem. Arbetet utförts inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. I projektet samarbetar Kristianstads kommuns VA- och IT-avdelningar med C4 Energi och Högskolan Kristianstad. 

Målet är att ha en digital plattform som sänder ut larm och rapporterar konstruktionsfel i VA-nätet. Plattformen ska också ta in väderprognoser via SMHI:s vädervarningar som komplement. Till exempel får medborgare som har fastigheter med risk för källaröversvämning larm om kommande höga flöden. De 550 sensorerna ger signaler till kommunen att tömma sina spillvatten-system för att frigöra plats för regnvatten.

Bild på regnmätare
Bild på en regnmätare.

Kristianstads kommun kommer även att ha koll på alla bräddpunkter. Bräddning är en normal systemfunktion för att förhindra att avloppsvatten går baklänges om ledningarna blir överfulla. Om det gör det riskerar vattnet att tränga upp i golvbrunnar och gatubrunnar och orsaka översvämmningar. Bräddning sker framförallt i samband med kraftigt regn och snösmältning eller vid höjda vattennivåer i samband med storm.

Mätningar i VA-systemets flöde medför att det går att precisera var inläckage av tillskottsvatten, det vill säga vatten som inte ska vara i avloppsnätet som kan komma från läckande ledningar eller felkopplade dräneringar. Minskat tillskottsvatten är en stor kostnadsbesparing för alla kommuninvånare. Det samma gäller för uteblivna översvämningsärenden som drabbar både kommunen och medborgare.

Utplacering och monteringen av de 550 mätenheterna ska vara klar till hösten 2021. Parallellt pågår datainsamling, analys support av mätenheter under hela året. Under 2022 analyseras den information som mätenheterna samlat in. Kristianstads kommun kommer även att sprida information om reslutat och kunskap.

C4 Energi's del i projektet är att de har byggt upp ett eget LoRaWan-nätverk som är ett trådlöst nät på licensfria frekvenser över större ytor. Nätverket möjliggör att signalerna från avloppssystem kan samlas in.

Högskolan Kristianstad deltar i projektet genom att under den två år långa projekttiden skapa ett analysverktyg som hanterar och använder den data som kommer in. Verktyget blir fritt använda för alla kommuner i framtiden.

Uppmärksamhet av Grundvattenrådet

Grundvattenrådet uppmärksammade projektet smartVA och bjöd in Kristianstads kommun till deras årsmöte som ägde rum den 17 februari 2021. Grundvattenrådet såg den spännande utvecklingen med hur man kan övervaka grundvattnets rörelser via direktuppkopplade sensorer.

Mötet finns att se på https://grundvattenradet.se/rapporter.html

Studenter delaktiga

Två studenter från Högskolan Kristianstad har utför sitt examensarbete i projektet smartVA. De två studenterna utförde dataanalyser av de hittills utplacerade 23 mätenheterna i stadsdelen Näsby.

Tillsammans med införandet av rördimensioner, rörlutningar, ledningslängder, ledningsmaterial och levererat dricksvatten ser kommunen fram emot ett spännande resultat utav deras examensarbete som kommer att kunna utgöra en betydande start på Vinnova projektet smartVA.

Under relaterat material finns en presentation av studenterna Viktor och Jonas. Du hittar även deras examensarbete i projektet SmartVA där de fokuserat på att få fram resultat och samband från stadsdelen Näsbys alla utplacerade mätenheter. 

Kristianstads kommun har även haft de två studenterna Walid och Thilina från Högskolan Kristianstad hos sig för att skriva sin mastersavhandling i projektet smartVA. Avhandlingen har fokuserat på att finna samband mellan alla öppna nivåmätare för att finna en så bra övervakning som möjligt inför höga vattenflöden. Avhandlingen finns under relaterat material.

Uppmärksamhet av projektet

Kristianstads kommun uppmärksammades efter sitt medverkande i Svenskt Vattens RÖK 2021. Branchorganisationen SSTT, Scandinavian Society for Trenchless Technology. Kristianstads kommun har presenterat sitt sätt att arbeta med tillskottsvatten med hjälp av projektet smartVA.

Läs artikeln

 

          

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

044-13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

29180 Kristianstad

Installatör - Daniel Hallberg

Installatör - Daniel Hallberg

I Kristianstads kommuns projekt SmartVA installeras det massor av mätenheter i vårt VA-system. Tanken är att vi skall ha placerat ut 550 enheter innan sommaren är över. För att detta skall lyckas behöver man en lösningsorienterad installatör som är något utöver det vanliga för att lyckas, det har vi i form av Daniel som presenterar sig själv och lite av vad vi åstadkommit via länken.

Installatör - Daniel Hallberg Läs mer