Norra innerstaden

I norra Kristianstad ömsar ett stort område skinn. Stadsutvecklingsprojektet Norra Innerstaden sträcker sig mellan järnvägen i väster till Kanalgatan i öster. Norra Kaserngatan i söder, till Snapphanevägen i norr.

I norra Kristianstad pågår många projekt som tillsammans benämns Norra Innerstaden. Området är stort, med unika karaktärer och ovanliga skönjbara kulturhistoriska värden gör platsen till ett attraktivt läge i Kristianstad för stadsutveckling. Områdets unika karaktär öppnar upp för en stadsdel där det offentliga rummet samverkar med platsens historia, som utvecklas och förstärks. Området har dessutom anslutning till Kristianstad C där samtliga ressätt till och från Kristianstad strålar samman.

Rättscentrum

Den tydligaste förändringen i nuläget är Rättscentrum som växer fram och tillsammans med vattentornet bildar stadens siluett. Vid färdigställande kommer Rättscentrum husera Polismyndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Forensiskt center. Byggnaderna byggs  av fastighetsbolaget Intea AB, som har specialiserat sig mot offentliga institutioner. Bolaget köpte 2018 marken på den gamla godsbangården norr om Centralstationen av Jernhusen AB.

Rättscentrum ska byggas som flera olika byggnader om totalt ca 35 000 kvadratmeter på den 20 000 kvadratmeter stora tomten. Det är ett rejält bygge, ungefär en och en halv gång så stort som Rådhus Skåne, De två största byggnaderna får ingång från Vattentornsvägen. Det ena huset blir upp emot 39 meter högt, men stannar alltså ändå en bit under Vattentornets 52 meter. Rättscentrum blir arbetsplats för om kring 600 personer. Omkring 250 nya arbetstillfällen tillkommer, bland annat när häktet utökas från 29 till 100 platser och kommer att behöva nyanställa omkring 70 - 80 medarbetare, framför allt kriminalvårdare.

Allöskolan

Allöskolan byggs för att tillgodose ett ökande behov av högstadieplatser för de centrala delarna av staden. Allöskolan blir en högstadieskola för 540 elever i årskurserna 7 – 9  och för 50 elever i grundsärskolan. Skolan byggs även för att ta emot elever ifrån andra skolor som idag saknar möjlighet till specialsalar, t.ex. slöjdsalar. Allöskolan beräknas kosta 396 miljoner och kommer stå klar under hösten 2027. När den nya skolan står klar flyttar högstadieeleverna ifrån Norretullskolan in i den nya Allöskolan, och då planeras en ombyggantion av Norretullskolan som skall bli en F – 6 skola för drygt 400 elever. 

Planer för ny Högskola

Högskolan Kristianstad letar efter ett centrumnära läge. Ett nytt citycampus undersöks därför. Ambitionen i Högskolans strategi är  ”Större bidrag till vårt samhälle”. De vill bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling, speciellt i det regionala sammanhanget. För att nå det behöver högskolan moderna lokaler som är väl anpassade för deras verksamhet, med en synlig, central placering ökar. Det ger högskolan utvecklingsmöjligheter och ökar dess attraktionskraft gentemot studenter, lärare, forskare och övrig personal.

Omgestaltning av gator

Vattentornsvägen

Den 1 mars 2023 stängs Vattentornsvägen för att nya ledningar ska grävas ned i marken. Ledningsdragningen sträcker sig från Norra Kaserngatan till Snapphanevägen.

Det är många olika typer av ledningar som ska grävas ned i Vattentornsvägen. Vatten, avlopp, fjärrvärme, fiber med mer ska samsas om utrymmet under jord och arbetet berör hela sträckan mellan Skjutstallavägen i söder och påfarten till Snapphanevägen i norr. När allt är färdigt kommer området även att ha fräschats upp på ytan. Nya trädplanteringar och gröna ytor för dagvatten kommer pryda vägen som också får ny belysning och gång- och cykelväg – på båda sidor av vägen. Vattentornsvägen öppnas upp i etapper:

  • 2 dec 2023 - Vattentornsvägen öppnar för helgtrafik
  • 10 dec 2023 - Vattentornsvägen öppnas för busstrafik. I och med detta kommer enkelriktningen på Östra Boulevarden och Norra Kaserngatan att tas bort.
  • 1 feb 2024 - Vattentornsvägen öppnas helt. 

Kanalgatan

Kristianstads kommun har fått statsbidrag för att omvandla Kanalgatan (Södra Kaserngatan - Snapphanevägen) till en stadsgata. Projektet innebär först ledningsarbete längs sträckan och sedan omgestaltning av gaturummet. Projektet börjar med punktinsatser på ledningsnätet under första halvåret 2023. Själva omgestaltningsbygget påbörjas den 15 januari 2024 och pågår i etapper söderifrån och norrut under hela 2024.

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.