Ombyggnad av centrala reningsverket

För att Kristianstad ska kunna växa måste även den underliggande infrastrukturen anpassas. För att fler ska kunna bo i Kristianstad och för att företag ska kunna etablera sig här behöver det centrala reningsverket byggas ut och byggas om.

Flygbild över centrala reningsverket i Kristianstad.
Flygbild över centrala reningsverket i Kristianstad.

Kristianstads centrala reningsverk byggdes 1956. Det renoverades grundligt 1976 och senast 1992 till den kapacitet som verket har idag.

 

Ingmar Ekenström, Ingvar Carlehed och Åke Svensson vid en modell av 1975 års utbyggnad. 56 miljoner kronor budgeterades projektet till (318 miljoner kronor i 2020 års penningvärde).

Verket kan hantera avlopp från en befolkningsmängd som motsvarar 160 000 personer. Det kan låta som god marginal för reningskapaciteten, med tanke på att kommunen har cirka 85 000 invånare, men Kristianstad har flera stora livsmedelsindustrier som också skickar sitt avlopp till det centrala reningsverket. För att säkerställa att Kristianstad kan möta tillväxten, säkerställa medborgarnas hälso och miljöns behov av avloppsrening, så byggs ny det centrala reningsverket om och byggs ut. Det är tänkt att kapaciteten ska byggas ut till motsvarande 260 000 personer.

Byggstart och omtag

I mars 2019 beslutade tekniska nämnden att den första etappen av ombyggnationen skulle påbörjas - en inloppspumpstation, slamförberedningsanläggning samt ett nytt ställverk som behövde åtgärdas efter en brand. Efter att marken och de inkommande ledningarna undersökts närmare vid inloppspumpstationen visade det sig att placeringen för de olika anläggningarna var tvungen att göras om. Våren 2019 gjordes därför ett omtag i projektet, där anläggningens disposition ritades om, fast med samma funktion som tidigare. I början 2020 tog tekniska nämnden startbeslut för det nya upplägget för reningsverket:

 I bildens nedre högre hörn syns den nya samlade reningsanläggningen för Kristianstads centrala reningsverk. De övriga byggnaderna som är grönmarkerade ska behållas, de gula byggas om för annan användning och de röda ska rivas.

Ett reningsverk bortom 2050

Byggprojektet kommer att pågå fram till 2024 då verket ska provdriftas. Målet med projektet är att bygga ett reningsverk som är förberett för att kunna hantera Kristianstads behov av avloppsinfrastruktur bortom 2050. Det innefattar både miljö- och hälsokrav, samt behov av infrastruktur för att kunna möte tillväxten.

En spännande teknik som kommer byggas in i det nya verket är så kallad membranteknik, som rensar bort mikroplaster. Verket förbereds även för läkemedelsrening. Att få bort både mikroplaster och läkemedel ur avloppsvattnet är en mycket viktig fråga för framtiden.

Projektet är upphandlat som så kallad samverkansentreprenad. Det innebär att man istället för att spika allt innehåll i förväg, istället är överens om de stora målen och inriktningarna. Sedan tas lösningar fram löpande i samverkan mellan beställaren (Kristianstads kommun) och entreprenören (NCC).

Projektet är kostnadsberäknat till 800 miljoner kronor. Under 2025 ska verket vara intrimmat och klart.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.