Ventilationskontroll, OVK

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat krävs återkommande ventilationskontroller.

Det är också viktigt för att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Där är målet att byggnader och deras egenskaper inte ska påverka människors hälsa negativt.

Funktionskontroll av ventilationssystem ska dels göras innan ett system för första gången tas i bruk, dels regelbundet vid återkommande tillfällen. Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. Det är fastighetsägaren som ska se till att funktionskontrollen sker. 

Besiktningsintervallen är följande:

  • förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem 3 år
  • flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
  • flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation 6 år

Med FT-ventilation avses fläktventilation där både från- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Med S-ventilation avses självdragsventilation. Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

En- och tvåbostadshus

För närvarande krävs i en- och tvåbostadshus endast en så kallad första besiktning och då endast om man installerar en fläktstyrd ventilation med återvinning (FTX och FX). För en och tvåbostadshus föreligger inget krav på återkommande besiktning.

Särskilt om rad- eller kedjehus

Ett rad- eller kedjehus betraktas som en- och tvåbostadshus om det i sig självt utgör en fullvärdig, fristående bostad. Bostaden måste då innehålla alla funktioner som en bostad ska ha, inklusive till exempel entré och tvättstuga, och får inte vara beroende av tekniska installationer eller komponenter i en annan bostad.

Detta innebär att exempelvis en radhuslänga som ingår i en bostadsrättsförening, inte nödvändigtvis räknas som ett flerbostadshus. Beroende på hur bostadsrättsföreningens stadgar ser ut, kan det vara så att det då ankommer på den enskilde bostadsrättsinnehavaren att underhålla och (vid behov) ändra sitt ventilationssystem.  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.