Riva, rivningslov

Det krävs rivningslov och startbesked för rivning av byggnad eller del av byggnad inom område med detaljplan. Det krävs inte rivningslov om byggnaden får uppföras utan bygglov.

E-services

  För byggnader utanför område med detaljplan (gäller ej komplementbyggnader eller ekonomibyggnader) krävs att anmälan lämnas in och startbesked erhålls.

  Ansökan eller anmälan ska innehålla:

  • blankett ansökan om rivningslov, alternativt anmälan
  • anmälan om kontrollansvarig
  • situationsplan, där planerade delar för rivning är utmärkta (lämplig skala 1:400)
  • fasader, planer, där planerade delar för rivning är utmärkta (lämplig skala 1:100)
  • kontrollplan som beskriver hur rivningsmaterialet kommer att hanteras
  • uppgifter till lägenhetsregistret 

  Din ansökan skickar du till:

  Kristianstads kommun 
  Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
  291 80 Kristianstad

  eller till kommun@kristianstad.se

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.