Hissar, maskindrivna anordningar

Hissar och andra motordrivna anordningar ska vara utförda, installerade och kontrollerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

E-services

  Hissar och andra motordrivna anordningar ska besiktigas enligt följande:

  • innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning),
  • med intervaller på minst sex månader och högst sex år (återkommande besiktning), eller
  • innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats (revisionsbesiktning).

  Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett ackrediterat besiktningsorgan och resultatet av besiktningen ska anslås i hissen. Anslaget ska ge upplysningar om:

  • Vilket datum besiktningen är utförd,
  • hur många personer som samtidigt får använda hissen,
  • högsta tillåtna last,
  • vilken typ av hiss det är,
  • vilket datum nästa besiktning senast ska vara utförd.

  Om datum för nästa besiktning är passerat, eller om du noterar eller upplever uppenbara brister i en hiss eller motordriven anordning (exempelvis port i parkeringsgarage), kan du anmäla detta till kommunens medborgarcenter.

  Innan du ska installera en ny hiss eller väsentligt ändra på en befintlig krävs att du gör en anmälan enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och inväntar startbesked.  

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.