Förhandsbesked

Förhandsbesked är oftast en lokaliseringsprövning, det vill säga en prövning om det är lämpligt med en viss typ av bebyggelse och markanvändning på den aktuella platsen.

E-services

  Det är bland annat de så kallade hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken och Plan- och bygglagen som ska beaktas. Skyddsvärda intressen, till exempel riksintressen får inte påtagligt skadas vid lokalisering av ny bebyggelse.

  Det måste exempelvis finnas möjlighet att ordna vatten och avlopp. Avstånd från, eller möjlighet till, djurhållning, fornminnen, vägar och elledningar är andra saker som ska bedömas. Det är också viktigt att det planerade huset passar in i den miljö och den bebyggelse som redan finns på platsen.

  Fördelen med förhandsbesked

  Förhandsbesked kan sökas på enklare handlingar än vad som krävs i en ansökan om bygglov. Syftet är att byggherren ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  Till skillnad från vid ansökan om bygglov, behöver man exempelvis inte redovisa fullständiga ritningar på själva huset. Istället räcker det med en skriftlig redogörelse över husets storlek, antal våningar och liknande, eller ett utdrag från husfabrikantens katalog.

  Byggnadsnämnden fattar alla beslut om förhandsbesked och ett positivt beslut är ofta förenat med villkor.

  Beslutet om förhandsbesked gäller under förutsättning att bygglovsansökan skickas in inom två år.

  Handläggningstider

  När ärendet är komplett kommer ansökan att handläggas och beslut att fattas inom tio veckor. Inom denna tiden ska sakägare höras. Grannar till fastigheten är ofta sakägare, medan myndigheter som tillfrågas kan vara Trafikverket, ledningsrättshavare, Regionmuseet Kristianstad, Försvarsmakten, med flera.

  I vissa fall kan handläggningstiden förlängas, om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet. I sådana fall får handläggningstiden förlängas med högst tio veckor.

  Byggnadsnämnden, som fattar alla beslut om förhandsbesked, har möte 10 ggr/år. Det är normalt inga möten i juli och i december. 

  Så här söker du förhandsbesked

  Du kan ansöka om förhandsbesked via e-tjänsten "Bygglov: Ansökan om förhandsbesked" som finns under rubriken e-tjänster. Du kan även använda blanketten som finns under Relaterad information på denna sida. En ansökan om förhandsbesked ska innehålla:

  • ifylld ansökningsblankett
  • karta där de hus som du vill bygga är inritade
  • redovisning av ett godtagbart vatten- och avloppssystem
  • redovisning av omkringliggande verksamheter som kan störa/störas av ny bebyggelse
  • redovisning av tillfart till tomtplatsen

  Redan före ansökan är det bra om du har kontaktat miljö- och hälsoskyddsavdelningen för diskussion kring avlopp. 

  Din ansökan skickar du till:

  Kristianstads kommun
  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  291 80 Kristianstad

  Eller till kommun@kristianstad.se

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.