Enkelt avhjälpta hinder, EAH

Målet är ett samhälle där människor med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i samhällslivet. Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas.

I lokaler dit allmänheten har tillträde  (så kallade publika lokaler) och på allmänna platser ska enkelt avhjälpta hinder vara undanröjda. Det gäller enkelt avhjälpta hinder i fråga om lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Reglerna i sin helhet finns i Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, ”som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande”.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • avsaknad av ledstänger
 • tunga dörrar
 • dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • dålig belysning
 • dålig ljudmiljö
 • bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • bristande utformning av orienterande skyltning
 • brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • bristfällig skyltning
 • brister i utformning och placering av fast inredning.

Normalt räknas det inte som enkelt avhjälpt att till exempel installera en hiss eller bygga om en toalett.

Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa bör omprövas när förutsättningarna ändras. Samma hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation men inte i en annan. De ekonomiska förutsättningarna handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna. Exempelvis kan kostnaden för samma åtgärd vara orimligt betungande för en ägare men hanterbar för en annan ägare med andra ekonomiska ramar.

Vem ska åtgärda hindret?

Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare, men det kan istället vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Ofta är det praktiskt att börja med att kontakta byggnadens ägare, men hur ansvarsfördelningen mellan ägaren och verksamhetsutövaren ser ut behöver klargöras i det enskilda fallet. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.