Avgifter, taxor

Verksamheten är finansierad i enlighet med taxor fastställda av kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2011 och gäller för alla ärenden som inkommit efter denna dag. En ny reviderad version av plan- och bygglovstaxan antogs den 23 juni 2020. I början av taxan finns en fast prislista för de vanligast förekommande åtgärderna. Observera dock att tillägg kan tillkomma för planavvikelse, lokaliseringsprövning, grannhörande, varsamhet, med mera. Eftersom avgifterna i taxan är knutna till prisbasbeloppet uppdateras den fasta prislistan varje år.

I taxan finns även avgifter för nybyggnadskartor, utstakning m.m. samt avgifter för prövning av strandskyddsdispens.

Lägeskontroll

Byggnadsnämnden har beslutat att från och med 1 januari 2015 införa lägeskontroller. Lägeskontroller utförs generellt på alla huvudbyggnader, andra byggnader med större byggnadsarea än 100 kvm, byggnader eller tillbyggnader som utförs närmre tomtgräns än vad detaljplanen anger eller närmre än 2 meter och även för byggnader eller tillbyggnader närmre tomtgräns än 4,5 meter utanför detaljplan. Det kan även krävas om det finns särskilda skäl i det enskilda ärendet. Kostnaden är 2 000 kronor.

Planavgift

I vissa områden, där detaljplan är antagen efter 1 juli 1987, tas det ut planavgift. Planavgiften utgår från att de som har fördel av detaljplanen, exempelvis (men inte begränsat till) genom en större byggrätt, ska vara med och bekosta detaljplanen. Detta sker i varje enskilt bygglovsärende enligt följande:

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.