Anmälan

Det finns flera åtgärder som inte kräver bygglov men som istället kräver en anmälan, exempelvis Attefallshus. Anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har meddelat startbesked.

E-services

  För åtgärder som inte kräver lov krävs det anmälan vid

  • rivning av byggnad eller del av byggnad utanför område med detaljplan. Dock ej komplementbyggnad eller ekonomibyggnader
  • nybyggnad och tillbyggnad som inte kräver bygglov enligt bestämmelse i detaljplan eller i områdesbestämmelser
  • ändring i byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
  • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och eller avlopp (även på tomt)
  • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
  • underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde som angetts i detaljplan eller områdesbestämmelser,
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk som ej är bygglovspliktigt

  Följande bygglovsbefriade åtgärder kräver också anmälan:

  • komplementbostadshus eller komplementbyggnad max 30 m² (s.k. Attefallshus) på tomt med småhus
  • tillbyggnad till småhus max 15 kvadratmeter
  • inredning av ny bostad i ett enbostadshus, samt
  • tillbyggnad med högst två takkupor

  OBS! Tänk på att större ändringar av din VA-installation (exempelvis att dra in ledningar till ett attefallshus) även kräver en anmälan till kommunens VA-avdelning och att ändringen innebär tillkommande kostnader. Läs mer om anmälan och om kostnaderna.

  Så här gör du en anmälan

  Använd e-tjänsten "Bygglov: Anmälan enligt plan- och bygglagen" som går att hitta under rubriken e-tjänster. Du kan även använda blanketten som finns under relaterad information. En anmälan ska innehålla:

  • anmälan, inklusive personnummer/organisationsnummer
  • huvudritningar; fasader, planer och sektion, (skala 1:100)
  • situationsplan (lämplig skala 1:400) 

  Din anmälan skickar du till:

  Kristianstads kommun
  Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
  291 80 Kristianstad

  eller till kommun@kristianstad.se

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.