Chromebook i skolan

Kristianstads kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Därför erbjuds elever i åk 4 - 9 i kommunens grundskolor eller i kommunens gymnasieskolor möjligheten att låna en personlig bärbar dator (Chromebook) under tiden du går i skola i Kristianstads kommuns regi. IT-utrustningen utgör ett kompletterande lärverktyg för eleven och är avsedd att nyttjas inom ramen för skolarbetet. 

Som elev får du en ny Chromebook i åk 4, 7 och åk 1 på gymnasiet. Du har kvar din Chromebook under tre år och lämnar in den till skolan vid skolslut åk 6, 9 och åk 3 på gymnasiet. Det är frivilligt att låna en dator, men du förväntas ha en dator i undervisningen varje dag.

För att få låna en Chromebook ska du som elev och vårdnadshavare ha läst och skrivit under att du tagit del av information om lån av Chromebook. Detta informationsblad får du av skolan när du börjar en kommunal skola och det är aktuellt att låna en Chromebook. 

Vilket ansvar har man vid lån av annans egendom?

Vid lån av annans egendom följer normalt en så kallad vårdplikt. Låntagaren är således skyldig att väl vårda egendomen genom att förvara, hantera och använda egendomen på ett aktsamt, och för ägaren, betryggande sätt.

Låntagaren bär normalt även ett så kallat presumtionsansvar, vilket innebär att låntagaren ansvarar för uppkomna skador på egendomen såvida inte låntagaren kan visa att skadan inte har orsakats genom oaktsamhet från låntagarens sida. Skador som uppkommer genom rena olyckshändelser eller där låntagaren inte kan anses ha varit oaktsam faller däremot utanför låntagarens ansvar.

Vad händer om IT-utrustningen skadas?

I händelse av skada på den lånade IT-utrustningen kommer en skadeståndsrättslig bedömning av elevens ansvar att göras i varje enskilt fall. Om kommunen bedömer att eleven har vållat den aktuella skadan genom oaktsamhet eller uppsåt kan ett ersättningsanspråk riktas gentemot eleven. Ett ersättningsanspråk, med stöd av 3 kap. 5 § skadeståndslagen, riktas gentemot vårdnadshavaren om eleven är under 18 år.

Det finns tre olika debiteringsnivåer för ersättningsanspråket. Vilken debiteringsnivå det blir beror på hur gammal Chromebooken är. Skador på en CB under första året blir debiteringen 2000 kr, det andra året 1500 kr och det tredje året 1000 kr. 

För det fall att ersättningsanspråk riktas gentemot dig som elev eller vårdnadshavare uppmanar kommunen dig att göra en skadeanmälan på din hemförsäkring. 

Under tiden som fel eller skada åtgärdas står kommunen för utlåning av tillfällig ersättningsdator. Om Chromebook bedöms att den inte går att reparera utan eleven tilldelas en annan Chromebook, behöver inte denna Chromebook vara ny utan kan vara en begagnad.

Vid skada ska du som elev berätta detta för din mentor i skolan. Om datorn skadats är det viktigt att berätta om vad som hänt för att göra det lättare att reda ut händelsen. Detta görs via blankett om skadeanmälan som skolan tillhandahåller. Ifylld blankett lämnas till elevens mentor på skolan för vidare hantering.

Vad händer om IT-utrustningen blir stulen?

Du som myndig elev eller vårdnadshavare gör själv polisanmälan vid förlust av utrustningen och meddelar din mentor på skolan. Vid polisanmälan uppges datorns serienummer. Serienummer och blankett för polisanmälan tillhandahålls av skolan.

Nedan visas exempel på skador på chromebook som kan komma att debiteras:

 
dator, sönder, trasig, skärm, chromebook

Om skärmen skadas

Tangenterna lossnar, tangentbordet

Om tangenterna släpper från tangentbordet

Om chromebooken blir skadad och skadan påverkar chromebookens funktionalitet.

Om Chromebooken blir skadad och skadan påverkar Chromebookens funktionalitet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.