Modersmål, hemspråk

Vi arbetar för att elever med annat modersmål än svenska ska utvecklas till två- eller flerspråkiga individer och få dubbel kulturell identitet.

Modersmålsenheten
Modersmålsenheten

E-services

  Modersmålsstöd i förskola/förskoleklass

  I läroplanerna för förskolan och förskoleklassen står att man ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

  Det är förskolechef/rektor som ansvar för att tillsammans med sin personal arbeta, så att alla mål i läroplanerna uppfylls.

  På modersmålsenheten finns idag två modersmålstränare i arabiska och albanska som ambulerar mellan olika förskolor där det finns många barn med dessa språk.

  Modersmålsundervisning i grundskolan

  Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning och det är rektor som fattar beslut om en elevs modersmålsundervisning.

  Vårdnadshavare till barn på grundskolan kan ansöka via Edlevo app.

  Modersmål är ett ämne med egen kursplan och med kunskapskrav för årskurserna 6 och 9. Eleverna får betyg i ämnet från och med årskurs 6 och betygsskalan är A-F precis som i övriga ämnen. Undervisningen ska också ge varje elev möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och bli två- eller flerspråkig.

  En elev kan få modersmålsundervisning om:

  •  Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  •  Språket är det dagliga umgängesspråket hemma.
  •  Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  •  Det finns en behörig/lämplig lärare.
  •  Minst fem elever väljer språket.

  När det gäller undervisning i de nationella minoritetsspråken, finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch, är kommunen skyldig att anordna undervisning även om det finns färre än fem elever som önskar språket.

  Elever som pratar de nationella minoritetsspråken eller är adoptivbarn behöver inte prata språket hemma men de måste dock ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

  Vi undervisar i följande språk
  Albanska Kurdiska Serbiska
  Arabiska Kroatiska Serbiska
  Bosniska Litauiska Somaliska
  Bulgariska Mandarin/Kantonesiska Spanska
  Dari Nederländska Thailändska
  Finska Persiska Tigrinja
  Franska Pashto Turkiska
  Grekiska Polska Tyska
  Isländska Ukrainska Ungerska
  Italienska Rumänska Vietnamesiska
  Engelska Ryska  


  Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

  För att få läsa kurs 1 på gymnasieskolan måste man ha godkänt betyg i ämnet Modersmål från grundskolan eller motsvarande kunskaper.

  I gymnasieskolan finns tre kurser att välja:

  • Modersmål 1 100p
  • Modersmål 2 100p
  • Aktiv tvåspråkighet 100p

  Om en elev vill läsa modersmål i årskurs 1 gör man ansökan i sitt gymnasieval i årskurs 9. Vill man läsa de andra kurserna därefter tar man kontakt med studie – och yrkesvägledaren på skolan.

  Man kan läsa modersmål:

  • Som individuellt val
  • Som språkval
  • Genom utökad studiekurs

  Studiehandledning 

  Det är rektor som fattar beslut om studiehandledning till en elev.

  Studiehandledning på modersmålet är en insats för en elev som behöver stöd för att nå kunskapskraven i skolans olika ämnen. Enligt Skolförordningen och Gymnasieförordningen har varje elev som har behov av studiehandledning på sitt modersmål rätt till det. Stödet ska ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen i klassen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska (Allmänna råd för undervisning av nyanlända elever).

  Syftet med studiehandledning är att en elev ska följa klassens undervisning i alla ämnen så snabbt som möjligt för att integreras i det svenska skolsystemet.
  Studiehandledning kan ges individuellt eller i grupp, före, under eller efter lektionstid. Ett gott samarbete mellan elevens mentor/klasslärare och studiehandledare är en förutsättning för att god kvalitet i studiehandledning ska uppnås.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.