Fristående verksamhet

I Kristianstad finns ett flertal olika fristående verksamheter. Start av fristående verksamhet ska i förväg godkännas av kommunen eller Skolinspektionen. Vi har ett insyns- och tillsynsansvar för fristående verksamheter.

E-services

  Det finns fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor i Kristianstad. Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg följer samma tillämpningsföreskrifter som de kommunala verksamheterna.

  De fristående verksamheterna administrerar sin egen kö och avgiftshantering.

  Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

  För att få ett godkännande och få bidrag ska du ansöka hos oss. Barn- och utbildningsnämnden godkänner och ger bidrag och har också beslutat om riktlinjer för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

  Starta fristående grundskola eller gymnasieskola

  För att få ett godkännande att starta grundskola eller gymnasieskola ska du ansöka hos Skolinspektionen.

  Tillsyn och insyn enligt skollagen

  Enligt Skollagen är det den kommun där den fristående verksamheten bedrivs som har tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem samt rätt till insyn i fristående grundskolor och gymnasieskolor.

  Tillsyn definieras som en självständig granskning av den verksamhet kommunen har godkänt (förskola eller fritidshem) eller förklarat ha rätt till bidrag (pedagogisk omsorg). Syftet är att kontrollera att den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och förordningar.

  Insyn innebär att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad om hur den fristående verksamheten utvecklas. Kommunen får också genom insynen möjlighet att kontrollera att de bidrag som betalas ut används utifrån gällande anvisningar.

  Skolpliktsanmälan

  Hemkommunen har ett ansvar att se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. Hemkommunen har alltså ett ansvar för elever som går i fristående skolor. Hemkommunen är alltid elevens folkbokföringskommun (29 kap. 6 § första stycket skollagen).

  När det av en huvudman vid fristående verksamheter inletts en utredning om elevens frånvaro enligt 7 kap. 19 a § skollagen, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen.

  Se mer i förvaltningens rutin för skolpliktsanmälningar under Relaterad information.

  Ansökan om ersättning för förlängda studier på gymnasiet

  De nationella programmen är tänkta att läsas under tre års tid. Ersättning beviljas från hemkommunen under dessa tre år.Finns det särskilda omständigheter som gör att en elev behöver utöka sin studiegång till mer än tre år och att skolan vill ha ersättning från hemkommun för detta ska ansökan om ersättning skickas till elevens hemkommun. Blankett för detta ändamål finns under Relaterade e-tjänster.

  Miljö- och hälsoskydd

  Innan man startar en ny förskola, skola eller fritidshem ska en anmälan gällande hälsoskydd göras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det gäller både för kommunala och fristående verksamheter. Anmälan ska göras minst sex veckor innan lokalerna tas i bruk.

  Läs mer och anmäl här:

  Hälsoskydd i undervisningsverksamhet

  Hantera livsmedel i verksamheten

  Ska du hantera livsmedel i någon form, till exempel tillaga eller servera mat, måste förskolan, fritidshemmet eller skolan dessutom vara registrerad som livsmedelsverksamhet. För att registrera din livsmedelsverksamhet görs en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du måste också anmäla om det sker förändringar i din verksamhet, till exempel vid ägarbyte eller ombyggnation.

  När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns och hur man gör för att producera säker mat.

  Läs mer och anmäl här:

  Starta och driva livsmedelsverksamhet

  Andra lagstiftningar och regler

  Det finns även andra lagstiftningar och regler som du behöver ta hänsyn till före uppstart eller ändring av verksamheten. Det kan gälla till exempel bygglov. Tänk på att ta reda på vad som gäller för just din verksamhet.

  Läs mer mer om bygglov:

  Bygga nytt, ändra eller riva

  Godkännande och bidrag

  Riktlinjer för godkännande och bidrag finns under dokument.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.