Du som är god man eller förvaltare ska lämna in årsräkning och redogörelse senast den sista februari varje år.

Gör årsräkningen på blankett

Du kan lämna in din årsräkning på en blankett som du fyller i på din dator och sedan skriver ut.

Så här fyller du i blanketten

 • Har du angett rätt period? Oftast är det ett helt kalenderår, men om du blivit förordnad eller entledigad som god man/förvaltare en bit in på året, så är det ett brutet år.
 • Är årsräkningen underskriven på heder och samvete?
 • Är huvudmannens vistelseadress korrekt. Tänk på att du som god man/förvaltare är skyldig att se till så att din huvudman är folkbokförd på rätt adress.
 • Det ingående värdet på tillgångar ska vara detsamma som föregående års utgående värde per den 31 december.  Om det är första året du gör en årsräkning för ställföreträdaren ska värdet på tillgångar vara detsamma som du tagit upp i tillgångsförteckningen. Titta alltså i årsräkningen från föregående år eller i tillgångsförteckningen. Uppgifterna behöver inte styrkas.
 • Du ska tillämpa kontantprincipen. Det är endast inkomster och kostnader som huvudmannen faktiskt har haft under redovisningsperioden som ska tas med i årsräkningen. Detta innebär t.ex. att en hyra som du har försökt att betala under december månad, men som dras från huvudmannens konto först i januari månad året därpå, inte ska tas med i årsräkningen. Likadant är det med en pension som borde ha kommit in på kontot i december månad, men som kommer in först under januari månad året därpå. Denna ska inte tas med i årsräkningen. Utdelningar från fonder som återinvesteras med automatik ska enligt kontantprincipen inte tas med i årsräkningen, eftersom detta inte utgör någon inkomst för huvudmannen.
 • Om pensioner eller andra skattepliktiga inkomster. Om det är huvudmannen eller kommunen som betalar ditt arvode bestäms bl.a. av huvudmannens skattepliktiga inkomster. Ange därför bruttoinkomsten, som framgår av kontrolluppgift från försäkringskassan eller annan utbetalare av skattepliktiga inkomster. Bifoga kopia av kontrolluppgifter till årsräkningen.
 • Om din huvudman får bostadstillägg, bostadsbidrag eller merkostnadsersättning ska du bifoga kopia av beslut från försäkringskassan. Tänk på att du är skyldig att ansöka om t.ex. bostadstillägg om din huvudman enligt gällande regler har rätt till detta.
 • Bankräntor, aktieutdelning, försäljning av aktier och fonder m.m. Bifoga kopia av årsbesked eller kontrolluppgift från bank eller liknande.
 • Du bifogar kopia av slutskattsedel för att visa skatteåterbäring.
 • Övriga inkomster som arv, gåva eller köpeskilling från fastighetsförsäljning. Överförmyndaren ska tidigare ha samtyckt till arv, gåva eller fastighets/bostadsrättsförsäljning.
 • Preliminärskatt på pension eller andra skattepliktiga inkomster framgår av kontrolluppgifter som du redan bifogat enligt punkten 5.
 • Kvarskatt, fyllnadsinbetalning framgår av kopia på slutskattsedel som du kanske redan bifogat enligt punkten 8.
 • Skatt på räntor och aktieutdelning framgår av årsbesked från bank eller liknande som du redan bifogat enligt punkten 7.
 • Utgifter som gäller teve, telefon, el, sjukvård, medicin eller tandläkare behöver du inte skicka in underlag för.
 • Du bifogar kontoutdrag från det kontot som du som ställföreträdare disponerar över. Det är kontot som kallas godmanskontot eller räkningskontot. Utdraget ska visa hela redovisningsperioden.
 • Köp av aktier och fonder. Om det inte framgår av årsbesked som du bifogat enligt punkten 7 så bifoga kopia av annat underlag som styrker köp eller försäljning av aktier eller fonder.
 • Inköp av aktier kan endast ske med överförmyndarens samtycke. Fondandelar kan köpas utan överförmyndarens samtycke om fondkontot är försett med överförmyndarspärr. Samråd med din huvudman, och tänk på att huvudmannen i vissa fall kan ha mer nytta av att konsumera än att spara. Överförmyndaren har ärenden där man kan se att funktionsnedsatta personer med relativt stora tillgångar knappt gör av med några medel alls och där huvudmannens sparande hela tiden ökar. Huvudmannens medel bör, om möjligt, komma honom eller henne till nytta.
 • Amorteringar och skuldräntor. Om det är frågan om större avbetalningar och utgiftsräntor, och detta inte framgår av årsbesked som du bifogat, bifogar du en kopia av underlag som styrker utgiften.
 • Egna uttag av huvudmannen. Huvudmannen bör inte göra uttag på det godmanskontot (räkningskontot), då detta försvårar den gode mannens/förvaltarens redovisning och kan medföra att god man/förvaltare inte kan betala löpande räkningar. Huvudmannen bör istället göra uttag för mat, kläder, nöje m.m. på ett konto som god man/förvaltare inte kan disponera över. Om huvudmannen trots allt gör uttag från godmanskontot (räkningskontot) kan du anger du det. Likadant är med huvudmannens egna uttag från överförmyndarspärrat konto.
 • Medel lämnade till huvudmannen eller kontaktperson. Som underlag finns t.ex. kvittenser som huvudmannen eller kontaktpersonen skrivit på som visar att hen mottagit ett visst belopp, ett visst datum eller bevis på överföringar till det konto som endast huvudmannen använder sig av för att betala mat, kläder, nöje m.m. Beloppet på kvittenser anges med såväl siffror som bokstäver.
 • Kvittenserna finns i den gode mannens/förvaltarens pärm, som överförmyndaren kan begära in vid stickprovskontroll. Överföringar till huvudmannens konto för privata medel framgår för det mesta av utdrag från godmanskontot (räkningskontot). Överförmyndaren kan kontrollera att pengarna faktiskt har satts in på huvudmannens konto för privata medel genom att kontakta banken.
 • Om kontaktperson inom omsorgen eller liknande erhåller kontanter för huvudmannens räkning ska de föra kassabok och spara verifikationer. Den gode mannen/förvaltaren bör minst en gång per kvartal granska omsorgens kassabok med verifikationer. Kassaboken med verifikationer utgör omsorgsförvaltningens bevis på att man använt huvudmannens medel till huvudmannen och förvaras av omsorgsförvaltningen. 
 • 18. Arvode, kostnadsersättning, sociala avgifter. Om överförmyndaren bestämmer att huvudmannen ska betala gode mannens/förvaltarens arvode utgör detta en kostnad för huvudmannen nästföljande år. Arvodet är skattepliktigt. Om det överstiger 1 000 kr är den som betalar ut arvodet skyldig att göra skatteavdrag. Du är som god man/förvaltare skyldig att hjälpa din huvudman att fullgöra sina skyldigheter gentemot Skatteverket. Detta gör du genom att fylla i "Förenklad arbetsgivardeklaration för privata tjänster" och lämna in till Skatteverket.
 • Övriga utgifter. Du anger vilka utgifter det gäller till exempel hemförsäkring, tidning, medlemskap och bankavgifter. Räcker inte raden blanketten kan du fortsätta under "Övriga upplysningar" på sidan 4 i årsräkningen.
 • Tillgångar per den 31 december ska styrkas med årsbesked, som du antagligen redan har lämnat in enligt punkten 7.
 • Skulder anger du på sidan 4 i årsräkningen och ska styrkas med underlag.
 • Om du har räknat rätt så ska A + B vara lika mycket som C + D. Får du det inte att stämma, så måste du räkna om.  Årsräkningen ska enligt lag vara inne före den 1 mars, om inte den gode mannen/förvaltaren har fått anstånd.
 • Överförmyndaren är skyldig att göra så kallade stickprovskontroller. Överförmyndaren kan då begära in den gode mannens/förvaltarens pärm. I pärmen skall finnas verifikationer över huvudmannens samtliga kostnader som god man/förvaltare betalt. Har medel överlämnats till omsorgspersonal/huvudman så ska det finnas kvittenser som är underskrivna av omsorgspersonal/huvudman. Överförmyndaren kan begära in kassabok och verifikationer som sparas av omsorgen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?