Våld i nära relation

Kvinna som håller upp händer framför ansiktet

Du som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande med allvarliga konflikter kan få praktisk hjälp, skydd, skyddad boende och rådgivning i en akut situation. Vi hjälper även dig som använder våld att sluta.

Du som har blivit utsatt för våld av en närstående kan vända dig till oss för att få stöd i din situation. Vi erbjuder praktisk hjälp och stöd och rådgivning till alla oavsett kön, sexuell läggning eller ålder. Vi hjälper också dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryckt.

Ring 112 om du är i akut farlig situation.

Myndighetsteam våld hjälper dig

 • Information, råd och stöd, även i kontakt med andra myndigheter.
 • Stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation.
 • Individuell riskbedömning.
 • Praktisk hjälp i en akut situation.
 • Skydd och ekonomiskt bistånd.

Du kan få råd och stöd för att förstå och ta dig ur din situation. Du kan även få råd om exempelvis vad som händer vid en polisanmälan samt stöd vid polisförhör och rättegång om du behöver det.

Bra att veta om oss

 • Våra medarbetare har sekretess.
 • Vi anlitar tolk vid behov.
 • Besöken hos oss är kostnadsfria.

Hjälp och stöd att bryta upp från en relation

Det är många gånger mycket svårt att bryta upp från en relation där det förekommer våld.

Du som utsätts för våld kan få hjälp genom: 

 • Praktisk hjälp med din situation till exempel skyddat boende eller legal företrädare.
 • Samtalsstöd om våldet.
 • Information och rådgivning i exempel ekonomiska och juridiska frågor.
 • Hjälp med att kontakta myndigheter och frivilligorganisationer som polis  eller kvinnojour.

Du som använder våld kan få hjälp att sluta använda våld. 

Du som är förälder kan få hjälp i din föräldraroll. Vi hjälper även barn som bor i en familj där det förekommer våld.

Olika typer av våld

Det finns olika typer av våld.

 • Fysiskt våld: varje form av oönskad fysisk beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Till exempel: örfilar, knuffar, sparkar, slag, bett, stryptag och att bli dragen i håret eller fasthållen. Grov misshandel, tortyr och mord är allvarligt fysiska våld.
 • Psykiskt våld: kränkningar genom ord eller genom handlingar. Till exempel hot, kontroll samt kränkande och nedsättande ord, både öga mot öga och via sociala medier, internet och mobiltelefoner.
 • Sexuellt våld: varje kränkning av den sexuella integriteten och alla grader av sexuellt tvång, sexuell utnyttjande och våldtäkt. Till exempel att bli tvingad att delta i eller tvingas att bevittna sexuella handlingar. Att gå med på sex för att avvärja en otrevlig situation så kallat ”tjatsex”. Blickar, kommentarer och objektifiering, sexuella trakasserier, sexuella övergrepp.
 • Ekonomiskt våld: att bli begränsad i sitt ekonomiska utrymme och att det finns en stark obalans i ekonomisk insyn och inflyttande. Till exempel att tvingas skriva under handlingar eller banklån, Att inte tillåtas ha eget kontokort eller tvingas till att lämna ut koder till kort och internetbank.
 • Materiellt våld: aggressivitet som riktas mot förstörelse av materiella ting både i och utanför hemmet, vilken i sin tur skapar oro och rädsla. Till exempel att någon slår sönder eller förstör exempelvis inredning, möbler, dagböcker och foton.
 • Digitalt våld: innebär att någon övervakar, trakasserar eller kontrollerar dig med hjälp av mobilen eller i sociala medier. Digitalt våld förekommer ofta i ungas relationer. Några tecken på digitalt våld är att bli tvungen att avbryta det en gör för att svara i telefon, att känna sig stressad och begränsad över att hela tiden hålla koll på telefonen.
 • Försummelse: gäller främst äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Till exempel att inte får tillräckligt eller får för mycket mat, inte få medicin eller får fel dos av medicin. Att flytta någons rullstol för långt från sängen eller möblera om så att den som är synskadad har det svarare att orientera sig i rummet.

Hedersrelaterad våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att personer, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, utsätts för förtryck, kontroll och olika former av våld av sin familj och andra släktmedlemmar. Familjen och släktens heder är det som är viktigast och därför är det viktigt att alla familjemedlemmar följer reglerna så att inte hedern blir skadad och familjen får skam över sig.

Stöd till dig som är ung

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara. Testa din relation i quizet och chatta anonymt.

Ungarelationer.se drivs av Stiftelsen 1000 Möjligheter som sedan 2010 mött unga utsatta för våld både på sin mottagning och på chatt.

Stöd för HBTQ-personer

En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Linjen är öppen varje dag 11–19. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer på 020-55 00 00.

Är du HBTQIA+-person och utsätts för kränkningar eller våld av din partner, familj eller släkt kan du även kontakta RFSLs stödmottagning på telefon 020-34 13 16.

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning löper större risk än andra att utsättas för våld och övergrepp. Detta på grund av att de har en livssituation som skiljer sig från normen.

Det kan handla om:

 • Att de har en svag ekonomisk ställning
 • Lägre utbildningsnivå
 • Att de står i särskild beroendeställning
 • Eller blir utestängd från samhället på grund av bristande tillgänglighet, svårighet att tillgodogöra sig information eller risk att bli manipulerad.
 • Har ofta många olika personer i sin absoluta närhet vilket är en risk i sig.

Precis som våld mot personer utan en funktionsnedsättning kan våldet vara fysiskt, psykiskt och sexuellt men våldet kan även riktas mot funktionsnedsättningen. Det kan till exempel innebära att utsättas för slag och sparkar, bli hindrad att använda sitt hjälpmedel, nekas medicin eller utsättas för att någon tar på ens kropp mot sin vilja. Det kan också vara att bli kallad fula ord eller inte får bestämma över sina egna pengar.

Det kan vara en anhörig som är förövare men det kan även vara vårdpersonal, färdtjänstchaufför eller andra vårdtagare som utövar våldet.

Kontakta Relationsvåldscentrum för att bearbeta dina upplevelser

Samtal på Kriscentrum.

Utsatt för våld?

På Relationsvåldscentrum arbetar vi specialiserat med våld i nära relationer. Vi hjälper och guidar dig gärna till rätt instans om ditt ärende inte är aktuellt för oss.

Relationsvåldscentrum erbjuder både barn, ungdomar och vuxna stöd och hjälp att hantera de svåra och ofta dubbla känslor som uppstår då det kommer till våld i nära relation, både för dig som är våldsutsatt, upplevt våld, eller som varit eller är ansvarig för våld.

Hos oss kan du få hjälp med:

 • Rådgivning
 • Krisbearbetning
 • Samtal och behandling
 • Ha stärkande samtal för att våga arbeta med din ilska eller våldsproblematik.
 • Hantera din ilska och aggression gentemot någon närstående.
 • Att hjälpa dig om du använt dig av våld mot någon som står dig nära.

Vi kan också vara behjälpliga till andra anhöriga eller professionella i en rådgivande eller handledande situation.

Var och en behöver identifiera sitt ansvar för hur man är i sin relation. Du som har agerat skrämmande och hotfullt behöver hjälp att se och ta ditt ansvar. Hos oss kan du få hjälp med att bland annat lära känna dig själv bättre och få strategier som inte innebär ett våldsamt beteende.

Vi erbjuder

 • Individuellt samtalsstöd.
 • Kunskap om hur du kan hantera dina känslor och hitta alternativ till våld.
 • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning.

Det är aldrig okej att använda våld. Om du har svårt att hantera din ilska och dina aggressioner, om du använder eller har använt någon form av våld mot någon kan du få stöd och hjälp för att ändra ditt beteende.

Hjälp och stöd för dig som vill sluta använda våld

Händer det att någon i din familj blir rädd för dig? Har du blivit så arg att du har svårt att hantera dina känslor och har varit nära att använda våld mot någon närstående? Är du rädd att du ska tappa kontrollen?

Du som använder våld ställer till det för dig själv och andra. Många som använder våld mot en närstående mår dåligt. Våldet har konsekvenser både på dig som använder våld och de i din närhet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?