Personuppgifter i bilder, film och ljudupptagningar

Artikeln publicerades 17 juni 2024

Kristianstads kommun använder bilder, film och ljud för att berätta om våra verksamheter och marknadsföra Kristianstad som plats. Enskilda personer som kan identifieras i materialet ska ha samtyckt till publiceringen.

Samtycke kan enskilda lämna på tre olika sätt. Du kan:

  • ge ett muntligt samtycke, vanligtvis till den som fotograferar eller filmar
  • skriva under en blankett
  • godkänna digitalt via sms eller mejl.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi exempelvis rättar eller raderar dina personuppgifter.

Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Det är den nämnd eller styrelse i Kristianstads kommun som hanterar dina personuppgifter som ansvarar för att dina uppgifter behandlas korrekt.

Så använder vi bilder, film och ljud

Kristianstads kommun använder bilder, film och ljud för att berätta om våra verksamheter och marknadsföra Kristianstad som plats. Vi publicerar materialet på våra interna och externa webbplatser, i våra verksamhetssystem, i våra sociala medier, i nyhetsbrev, i informations- och marknadsföringskampanjer. Bilder används också i tryckt material; annonser, broschyrer, rapporter och olika skrifter.

Bilderna, filmerna och ljudupptagningarna används endast där Kristianstads kommun är avsändare och inte i kommersiellt syfte av annan part.

Rättslig grund

De rättsliga grunderna för behandling av bilder, film och ljud är allmänt intresse, myndighetsutövning eller samtycke.

Hur lagras materialet

Bilder, filmer och ljudupptagningar sparas i Kristianstads kommuns mediebank.

Hur länge är samtycke giltigt

För en person som är:

  • över 13 år eller myndig är samtycket giltigt i i fem (5) år från underskrivet datum.
  • under 13 år eller omyndig är samtycket giltigt i tre (3) år från underskrivet datum.

Efter den angivna tiden gallras och arkiveras materialet i enlighet med de arkivbestämmelser som gäller vid den tidpunkten.

Återkalla ett samtycke

Det är helt frivilligt att lämna ditt samtycke och du kan när som helst återkalla det.

Om du vill återkalla ett samtycke kontaktar du oss. Du hittar kontaktuppgifter under kontakt.

Det underlättar för oss om du kan beskriva vilket material det gäller och i vilket sammanhang du sett det. Vi kommer då att ta bort materialet från våra kanaler.

Att återkalla ditt medgivande påverkar inte det som redan är publicerat, det betyder att ett återkallande inte gäller retroaktivt. Kristianstads kommun lyder även under både offentlighetsprincipen och arkivlagen. De lagarna innebär att vi kan behöva spara material i våra arkiv och lämna ut de om någon vill det.

Om du har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter i bilder, film och ljudupptagningar kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är Sveriges tillsynsmyndighet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?