Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person; till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer.

Stöd i rättslig grund

För att Kristianstads kommun ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha stöd i någon rättslig grund. Kommunen använder främst grunderna:

  • rättslig förpliktelse
  • uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning
  • avtal

Så kontaktar du oss

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få veta vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Det är den nämnd  eller styrelse som hanterar dina personuppgifter som ansvarar för att dina uppgifter behandlas korrekt. Nämnden kallas då för personuppgiftsansvarig. Om du vet vilken nämnd som behandlar dina uppgifter kan du kontakta nämnden direkt.

Om du inte vet vilken nämnd som har behandlat dina uppgifter kan du kontakta kommunens medborgarcenter. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida, under kontakt.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddssamordnare om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kommunens dataskyddsombud stödjer oss i frågor som rör dataskydd och ska också kontrollera att vi följer lagstiftningen.

Du kan också vända dig till Integritetsmyndigheten om du anser att kommunen hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt. Integritetsmyndigheten är tillsynsmyndighet för frågor som rör personuppgifter. 

Vanliga frågor

Hur hanterar Kristianstads kommun dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende, utföra tjänster åt dig eller för att utföra uppgifter som vi är skyldiga till enligt lagstiftning. När du använder våra tjänster kan vi även komma att samla in andra former av uppgifter, till exempel personnummer, kakor (cookies) från din dator, IP-adress, tidszon och webbläsarinställningar.

Uppgifterna kan finnas digitalt i ett ärendehandläggningssystem eller hanteras manuellt som pappershandlingar.

Det finns tillfällen när vi måste behandla känsliga uppgifter om dig. Det kan till exempel vara information om fysisk och psykisk hälsa. Detta gör vi bara när vi har ett uttryckligt behov av att ha de uppgifterna och när lagstiftningen medger det. Vi behandlar alltid känsliga uppgifter med största försiktighet.

Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Detta kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer. Men även andra uppgifter är personuppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer och liknande. Även bilder där du finns med är en form av personuppgift, om du kan kännas igen på bilden.

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Tillgång till uppgifterna begränsas till den personal som behöver uppgifterna för att kunna hjälpa dig och handlägga ditt ärende eller för att vår tjänst på annat sätt kräver det.

Det är också viktigt att känna till att uppgifter som skickas in till kommunen blir allmänna handlingar och kan bli tillgängliga för andra. Undatagna är uppgifter som omfattas av sekretess.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt enligt syftena för behandlingen. Kommunen har dokumenthanteringsplaner som styr vad och hur länge vi sparar allmänna handlingar. Finns det lagstadgade lagringstider och arkivregler för hanteringen av uppgifter följer vi dem. Om du avregistrerar dig från en frivillig e-tjänst tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan.

Hur överförs uppgifter till samarbetspartners, företag och myndigheter?

Personuppgifter kan lagras och hanteras utanför kommunen, till exempel hos andra leverantörer och leverantörer av molntjänster. Detta måste vi göra för att kunna leverera tjänster och utföra vårt uppdrag. När vi överlämnar dina personuppgifter till leverantörer har vi skrivit ett särskilt avtal som reglerar ansvaret för behandlingen av personuppgifterna. Det kallas personuppgiftsbiträdesavtal eller datadelningsavtal. Avtalet gör att vi är trygga med att leverantören uppfyller alla krav för att skydda din integritet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Ibland har andra myndigheter, enligt lag, rätt att få uppgifter från oss. Då är båda myndigheterna, var för sig, ansvariga enligt kraven i dataskyddförordningen.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som vi behandlar om dig. Då begär du ett registerutdrag där det framgår bland annat vilka uppgifter vi sparar om dig. Du kan i vissa fall även begära att vi rättar, raderar eller begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter till en annan part.

Detta gör du genom att kontakta den nämnd som du vill ha utdraget eller åtgärden ifrån.

Skulle vi behöva använda dina uppgifter för något annat syfte än vi informerat om kommer vi att meddela dig om det. Om vi har fått dina personuppgifter från någon annan kommer vi automatiskt att skicka information till dig.

Vad gör jag om jag upptäcker ett fel?

Om du upptäcker ett fel eller misstänker att dina personuppgifter sprids på ett felaktigt sätt av kommunen ska du så fort som möjligt kontakta den nämnd Länk till annan webbplats. som ansvarar för tjänsten. Du kan också kontakta vår dataskyddssamordnare eller dataskyddsombud. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.

Om en incident har inträffat som sannolikt leder till risker för de registrerades fri- och rättigheter måste kommunen anmäla det till Integritetsmyndigheten inom 72 timmar från det att vi upptäckte incidenten. Om incidenten sannolikt leder till en hög risk måste ni informera de registrerade utan onödigt dröjsmål.

Om en personuppgiftsincident sannolikt leder till en hög risk för de registrerades rättigheter och friheter behöver vi dessutom informera alla berörda personer direkt och utan onödigt dröjsmål så att ge dem möjlighet att vidta egna åtgärder för att skydda sig mot negativa konsekvenser eller skador av en personuppgiftsincident.

Vad gäller när någon är med i en bild eller film?

Kristianstads kommun använder bilder, film och ljud för att berätta om våra verksamheter och marknadsföra Kristianstad som plats. Enskilda personer som kan identifieras i materialet ska ha samtyckt till publiceringen.

Vad gäller när räddningstjänsten använder kroppskamera?

Under vissa insatser och övningar använder sig räddningstjänsten i Kristianstads kommun av kroppskameror, vilka huvudsakligen är monterade på personalens hjälmar.

När vi filmar insatser och övningar behandlar vi personuppgifter för de personer som förekommer på filmen.

Hur använder vi oss av sociala medier?

Om du kontaktar oss på våra sociala medier, till exempel Facebook, Instagram eller andra tjänster där vi finns, överförs informationen och personuppgifterna alltid till tredje part. Tredje part är företaget eller organisationen som driver det sociala mediet eller andra samarbetsparters de använder sig av. För din egen skull rekommenderar vi dig att aldrig skicka känslig information till oss via sociala medier.

Frågar kommunen efter konto- eller inloggningsuppgifter?

Ingen anställd inom Kristianstads kommun frågar efter, eller ber dig lämna ut uppgifter, som exempelvis kreditkortsnummer eller inloggningsuppgifter via telefon eller e-post.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?