Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Vi ansvarar också för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen (VA), och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.

Tekniska förvaltningen har cirka 300 medarbetare och yrkesrollerna är många. Förvaltningen hanterar årligen cirka 1 mdkr i driftpengar och nästan lika mycket pengar i investeringsbudget. Förvaltningen bedriver sin verksamhet genom tre avdelningar. Därutöver finns också en central stab med stödfunktioner.

Du kan se en kort presentationsfilm av tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun genom att klicka på länken nedan.

Organisationen presenteras nedan.

Fastighetsteknik

Fastighetsreparatör är en av många yrkesroller på avdelningen fastighetsteknik. Rollen kräver att man är en problemlösare - både för praktiska och tekniska problem.

Fastighetstekniska avdelningen ansvarar för projektering, byggnation och förvaltning av kommunala byggnader, både egna lokaler och lokaler som kommunen hyr in. Fastighetsteknik förvaltar också kommunens skogar, naturreservat och strövområden.

Förvaltningen omfattar cirka 600 byggnader, fördelat på cirka 300 fastigheter. Det största beståndet är skollokaler, men avdelningen förvaltar även idrottsanläggningar, inhyrda omsorgslokaler och kulturfastigheter, samt ett mindre bestånd kommersiella lokaler, exempelvis Krinova Science Park.

Avdelningen är uppdelad i två enheter:

 • Projekt
  Här bygger vi nytt, bygger om och anpassar lokaler.
 • Drift- och förvaltning
  Här förvaltar vi och driftar kommunens byggnader. Vi sköter även om kommunens fritidsanläggningar och stränder.

Därutöver finns en på avdelningen centralt placerad stöd- och specialistfunktion.

Anläggning

Stensättning är ett hantverk som kräver stor kunskap och precision. Det är ett av många olika anläggningsarbeten som avdelningen utför. Här stensätts en ny entré till Tivoliparken - Kristianstads stadspark - med ny granit.

Tekniska förvaltningens anläggningsavdelning ansvarar för drift, förvaltning, projektering och byggnation av kommunens allmänna platser (grönområden, park- och stadsmiljö och naturvårdsområden), ledningsnät och de kommunala vägarna. Avdelningen hanterar även myndighetsutövningen inom väghållning och markförvaltning.

Avdelningen är uppdelad i tre enheter:

Specialistenheten

Specialistenheten är indelad i två grupper - projekt och trafik. Projektgruppen hanterar våra infrastrukturprojekt, både egna och beställningar. Trafikgruppen hanterar trafik- och framkomlighetsfrågor i befintligt gaturum utifrån ett myndighets- och huvudmannaperspektiv, t.ex trafikanordningsplaner och parkeringsövervakning.

Drift- och underhåll

Enheten ansvarar för skötsel och underhåll av allmän platsmark såsom parkmark, gator, torg och naturreservat.

Utförande- och resurser

Enheten utför de anläggningsarbeten som görs i egen regi och sköter den löpande driften av ledningsnätet. Enheten ansvarar även för avdelningens övergripande resurser i form av maskiner, lager, verkstad, upplag etc.

Utöver de tre enheterna finns en på avdelningen centralt placerad stödfunktion avseende planering och controlling.

Vatten och avlopp

Att bygga och drifta moderna vattenverk för att förse kommunens invånare med friskt dricksvatten är en av VA-avdelningens viktiga uppgifter.

Vatten- och avloppsavdelningen (VA-avdelningen) ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen till cirka 20 000 abonnenter i kommunen. Bland abonnenterna finns villor och flerbostadshus, men även stora matindustriföretag som är abonnenter genom särskilda industriavtal.

Ansvaret utgår från vattentjänstlagen och innefattar hela vattnets kretslopp, från skydd och upptag av grundvatten till rening av avloppsvatten som släpps tillbaka till naturen.

Avdelningens ekonomi är skild från förvaltningens skattefinansierade del eftersom alla investeringar och all drift av VA-anläggningarna finansieras av VA-taxan. Det innebär vidare att de avgifter som belastar VA-kollektivet måste vara skäliga och rättvisa, samt att intäkterna och kostnaderna ska gå jämt upp på en treårsperiod.

Avdelningen är uppdelad i tre enheter:

 • Projekt/labb
  Här hanterar vi byggprojekt, exempelvis ett nytt vattenverk, tills dess att projektet är slutgodkänt och lämnas över för drift till någon av enheterna nedan.
 • Produktion
  Här sköter vi driften av kommunens 20 vattenverk och elva reningsverk, samt administrationen kopplad till debiteringen av nya och befintliga abonnenter. Det största vattenverket är Kristianstads centrala vattenverk och det största reningsverket är Kristianstads centrala reningsverk.
 • Rörnät
  Här arbetar vi med strategiska frågor kring VA:s ledningsnät samt dagvattenhantering.

Utöver dessa tre enheter finns även stödfunktioner för utveckling (VA-strateger), provtagning (laboratoriet) och service (abonnentservice och mätarverkstad).

Staben

Staben innehåller flera stödfunktioner, som ska erbjuda specialisthjälp till avdelningarna. Bland annat inköpssamordning, som innebär att göra direktupphandlingar och bevaka avtalstrohet.

Staben är placerad centralt på förvaltningen och arbetar som stödfunktioner åt avdelningarna och tekniska nämnden. Funktionerna är ekonomistöd, nämndadministration, HR-administration, kommunikationsstöd, arbetsmiljölagstiftnings- och miljösäkerhetsstöd, samt IT- och inköpssamordning.

Politisk styrning

Tekniska förvaltningens arbete styrs av facknämnden tekniska nämnden som hanterar tekniska frågor på delegation av kommunfullmäktige i Kristianstad.

Mer information om tekniska förvaltnigen i Kristandstads kommun kan du läsa via länkarna nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?