All skolutveckling har som mål att ge barn, elever och studerande möjlighet till en god lärandemiljö som ger hög måluppfyllelse.

Skolutveckling

Inom ramen för det dagliga arbetet på den enskilda förskolan och skolan pågår ständigt skolutveckling för att förbättra resultaten för barn, elever och studerande. I Kristianstad bedrivs ett flertal övergripande utvecklingsinsatser som alla utgår från såväl nationella som lokala styrdokument.

Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet innebär att de som jobbar i våra verksamheter  kontinuerligt och på ett systematiskt sätt följer upp och analyserar resultat utifrån nationella mål. Fortsatt planering och utveckling utgår från analysen.

Kartläggning av undervisningen - Kärnan

Undervisningen på våra grund- och gymnasieskolor kartläggs genom en särskild metod.Kartläggningen med efterföljande analys utgör grunden för vidare insatser med mål att alla elever ska nå bättre resultat.

Didaktiskt stöd

Vi har på vår utvecklingsavdelning personer som ger stöd till framförallt rektorer och förskolechefer i deras arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Stödet består av dialog kring analys och prioritering av utvecklingsinsatser samt stöd i samband med genomförandet av dessa insatser.

Fokusskolor

I Kristianstads kommun är Centralskolan, Helgedalskolan och Näsby skola fokusskolor. Till dessa utvalda skolor prioriteras och samordnas centrala resurser i form av bland annat utökad bemanning och riktad kompetensutveckling i syfte att öka måluppfyllelse och likvärdighet.

Satsningen på fokusskolor i Kristianstads kommun är vetenskapligt baserad och följs av forskare. De som arbetar på en av kommunens fokusskolor ingår i ett starkt team som målmedvetet arbetar för att höja skolans måluppfyllelse. Fokusskolorna har utökad bemanning och lärarna erbjuds samtalsledarutbildning, didaktisk handledning och annat professionellt stöd.

Att jobba på en av våra tre fokusskolor innebär att en får vara del i ett långsiktigt utvecklingsarbete med kunskaper och trygghet i fokus. Hög kompetens, stort engagemang och en vilja att ta sig an nya utmaningar är viktiga egenskaper för medarbetare på kommunens fokusskolor.

Nya lärmiljöer

För att barn och elever ska nå goda resultat och att utvecklingsinsatser ska få önskad effekt behövs också en bra fysisk miljö. Vi bygger därför nya förskolor och skolor och vi renoverar gamla. För att nå ökad måluppfyllelse  ska även utbildningen förädlas och effektiviseras med stöd av digitalisering.

Samarbetspartners

I våra olika utvecklingsinsatser samarbetar vi med bland andra Högskolan Kristianstad,  Linnéuniversitetet och FoU-Skola i Skåne. FoU-Skola är den regionala samverkansorganisationen för en skola på vetenskaplig grund och finansieras av deltagande kommuner.

Forskning och projekt

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi deltar ibland i forskningsprojekt som dokumenteras i någon form av rapport.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Utbildningen ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I Kristianstad förhåller vi oss till detta bland annat genom att delta i olika utvecklingsprojekt. I några utvecklingsprojekt har vi stöd av externa aktörer. Insatser som genomförs har som syfte att öka barns och elevers möjligheter att nå uppsatta mål.

FoU Skola

En skola på vetenskaplig grund - en regional samverkansorganisation inom Kommunförbundet Skåne mellan Skånes 33 kommuner, universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare inom förskola/skola. FoU Skola ger råd och erbjuder kompetensutveckling samt sammanställer forskningsrapporter.

PRIO

PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation. Det är ett utvecklingsarbete som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Stockholms stad. PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Vi har deltagit sedan projektet startade.

Forskarskola

Några av våra medarbetare ges möjlighet inom ramen för sitt arbete att delta i forskarskola.Under utbildningstiden tillför dessa medarbetare en vetenskaplig kompetens till verksamheterna.

Forskningscirklar och seminarier

Forskningscirklar och seminarier på vetenskaplig grund anordnas av oss eller extern aktör. Våra  medarbetare kan delta i dessa.

Samarbete med lärosäten

Vi samarbetar med olika lärosäten främst Högskolan Kristianstad (HKR) och Linnéuniversitetet.

Högskolan Kristianstad och kommunen har ett nära samarbete vad gäller lärarstudenternas praktik i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare är handledare eller lärarutbildare på fältet (LUF) till studenterna. Detta samarbete stärker länken teori och praktik och för in nya och relevanta forskningsrön i verksamheterna.

VIS - Vetenskap I Skolan

VIS erbjuder bland annat lärarfortbildning, ledarskapsutveckling, mentorskap/coachning och analyser av utvecklingsbehov . Vi har anlitat VIS för olika projekt och rapporterna finns under relaterad information.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?