Utvecklingsavdelningens uppdrag ska främja en likvärdig utbildning och leda till en ökad måluppfyllelse för barn och elever. Arbetet ska utgå från identifierade behov, vara förebyggande, hälsofrämjande och öka kvaliteten på undervisningen.

Framgångsrik undervisning

Framgångsrik undervisning kallas insatsen som innefattar samtliga delar av styrkedjan: förvaltningschef - skolchefer- skolledare - medarbetare - barn/elever. Syftet är att höja barn och elevers måluppfyllelse och öka likvärdigheten i synen på god undervisning i Kristianstad kommun. Insatsen inleds våren 2019 och kommer pågå under flera år framöver. Framgångsrik undervisning är en insats som innefattar flera olika delar. Bland annat ingår arbete kring pedagogisk digital kompetens och satsningar kring nyanländas lärande, Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande som vi driver tillsammans med Skolverket. Insatsen utgår från skolans identifierade behov.

Fokusskolor

I Kristianstads kommun är Tollarps skola och Wendesgymnasiet fokusskolor. Till dessa utvalda skolor prioriteras och samordnas centrala resurser i form av bland annat didaktiskt stöd och riktad kompetensutveckling i syfte att öka måluppfyllelse och likvärdighet. Satsningen på fokusskolor är vetenskapligt baserad och följs av forskare.

Systematiskt kvalitetsarbete

Utifrån verksamhetens identifierade behov planeras, genomförs och följs utvecklingsarbete upp. Alla skolledare ges stöd i det systematiska kvalitetsarbetet .Utvecklingsavdelningen ansvarar också för att förse huvudmannen med sammanställningar och underlag i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Administrativ och samordnande enhet

Gymnasieantagning

Gymnasieantagningen hanterar ansökningar till kommunala och fristående gymnasieskolor för elever med hemkommun/vistelsekommun inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge. Kommunerna som ingår är Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sölvesborg och Östra Göinge.

Insyn och tillsyn

Verksamhetscontroller genomför insyn och tillsyn enligt gällande lagstiftning. Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. Tillsyn definieras som en självständig granskning med syfte att kontrollera att dessa verksamheten följer de styrdokument som finns. Kommunen har rätt till insyn i fristående grundskolor och gymnasieskolor. Insyn innebär att kommunen fortlöpande håller sig  informerad om hur den fristående verksamheten utvecklas.

Kulturnyckeln

Kulturnyckeln är en modell för kulturgaranti som gör det möjligt för alla barn och elever i kommunen att ta del av kultur i förskola och grundskola. Det innebär en möjlighet till att kontinuerligt, under hela sin skoltid, få möta olika former av extern professionellt producerad kultur. Kulturnyckelns program läggs läsårsvis och kulturkoordinatorn arbetar som länk mellan kulturarrangörerna och skolan.

Skolbibliotekscentralen

Skolbibliotekscentralen (SBC) arbetar med skolbiblioteksutveckling och erbjuder stöd och handledning till skolorna i frågor som rör skolbibliotek. SBC samordnar nätverk och anordnar kompetensutveckling. SBC arbetar med uppbyggnaden av förskolebibliotek och stöttar fokusskolornas biblioteksverksamhet.

Studie- och yrkesvägledning

Samordning av Kristianstad kommuns nätverk för studievägledare på grund- och gymnasieskolor. Insatser pågår för att implementera "Syv - hela skolans ansvar" i kommunens skolor. Syftet med samordningen är att skapa likvärdighet mellan Kristianstads kommuns grund- och gymnasieskolor. Vidare ska studie- och yrkesvägledningen ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

Tilläggsbelopp

När ett barn eller en elev i fristående verksamhet har omfattande behov av särskilt stöd ska hemkommunen bevilja och betala ett tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp är ett begrepp som återfinns i skollagen och som endast avser bidrag till fristående huvudmän. Tilläggsbelopp kan vara aktuellt inom alla verksamhetsformer. De grundläggande kraven för att tilläggsbelopp ska beviljas, d.v.s. att barnet/eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd, är högt ställda. En individuell prövning görs i varje enskilt fall.

Elevhälso- och didaktisk enhet

Didaktiska insatser

Skolledare kan söka didaktiskt stöd i utvecklingsarbetet utifrån identifierade behov och prioriterade områden. Didaktiker bistår med handledning inriktad på utveckling av undervisningen i samtliga skolformer.

Digitalisering

Arbetet syftar till att digitaliseringens möjligheter används på ett sätt som gynnar barn och elevers utveckling och lärande. Detta arbete ingår i flera av Utvecklingsavdelningens insatser. I samarbete med Planeringsavdelningen och IT-avdelningen arbetar vi för att ge barn, elever och personal en adekvat digital kompetens. Skolledare och pedagogisk personal ges stöd och handledning i arbetet med digitalisering och digital kompetens.

Insatser riktade till utveckling av elevhälsan

På Elevhälso- och didaktisk enhet arbetar specialpedagoger, psykologer, skolöverläkare och verksamhetschef för den medicinska insatsen. Samtliga verkar för att genomföra insatser som syftar till utveckling av elevhälsan och därmed ökat välmående och måluppfyllelse för våra barn och elever.

Kartläggning av undervisningen - Kärnan

Undervisningen på våra grund- och gymnasieskolor kartläggs genom en särskild metod som kallas för Kärnan. Kartläggningen med efterföljande analys utgör grunden för vidare insatser med mål att alla elever ska nå bättre resultat.

Skoldatatek

Skoldatateket är en kommunövergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IKT sätts i centrum.

Skoldatateket arbetar för att ge skolpersonal i Kristianstads kommun fördjupade kunskaper i hur de, utifrån ett specialpedagogiskt synsätt, kan ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande med hjälp av alternativa verktyg. På skoldatateket kan man också få råd och stöd i vilka alternativa verktyg och pedagogiska program som kan vara lämpliga för enskilda elever.

Modersmålsenhet

Modersmålsenheten organiserar modersmålsstöd i förskolan samt modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasiets olika skolformer. Verksamheten riktar sig till både kommunala och fristående skolor. Undervisning sker i såväl nationella minoritetsspråk som övriga modersmål. Modersmål är ett frivilligt ämne. I grundskolan ansöker elevens vårdnadshavare om modersmålsundervisning och på gymnasiet ansöker eleven själv. Beslut fattas av elevens rektor.

Enheten tillhandahåller även studiehandledning till kommunens grundskolor och gymnasium efter behov. Det är respektive skolas rektor som fattar beslut om behov av studiehandledning.

Resursskola

Resursskolan är en form av särskild undervisningsgrupp och tar emot elever som är i behov av särskilt stöd. Resursskolan arbetar på uppdrag av rektor på elevens hemskola. Verksamheten arbetar med att lyfta fram elevernas styrkor och bidra till elevens egna utveckling, både socialt och genom ökad måluppfyllelse. Detta gör vi i gott samarbete med hemskolan, vårdnadshavare och andra för eleven viktiga samarbetspartners. Resursskolan arbetar mot en utskolning till ordinarie grundskoleverksamhet eller vidare till gymnasiet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?