Avdelningar och övergripande enheter

Vår centrala förvaltning har fyra avdelningar som arbetar med ekonomi, HR, planering och utveckling. Vi har även övergripande enheter som arbetar med bemanning, elevhälsa, modersmål, resursskola samt didaktisk enhet.

Ekonomiavdelning

Vår ekonomiavdelning ger stöd och service till kommunala förskolor och skolor i budget-, redovisnings-, inköps- och upphandlingsfrågor m.m. Vi handlägger bidrag till fristående verksamheter och ersättningar till andra kommuner för de barn och elever som valt dessa alternativ.

HR-avdelning

HR-avdelningen arbetar som en stödjande funktion för chefer och arbetsledare i alla slags personalfrågor så som rekrytering, arbetsrätt, rehabilitering och arbetsmiljö. Avdelningen verkar även strategiskt för att underlätta i förändringar bland annat vad gäller långsiktig personalförsörjning.

Bemanningsenhet

Vårt uppdrag är att med kort varsel rycka in när någon i den ordinarie personalen är frånvarande eller om det behövs extra personal. Vi hjälper verksamheterna med utbildade förskollärare, grundskollärare, lärare i fritidshem, barnskötare, elevassistenter och tolkar. 

Du kan läsa mer om Bemanningsenheten och hitta kontaktuppgifter till oss här:

Planeringsavdelning

Vi arbetar med att stödja och utveckla barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Till avdelningen hör antagningskansliet, diariet, nämndshantering och planering av byggärenden.

Central placeringsenhet

På centrala placeringsenheten administrerar vi placeringar i barn- och utbildningsförvaltningens samtliga förskolor. 

Rektorerna är ansvariga för förskolornas verksamheter och vi stöttar genom att löpande hantera köregistreringar, scheman och inkomst- och avgiftsfrågor. Vi svarar även på förfrågningar från vårdnadshavare kring regler och tillämpningsföreskrifter.

Vi handlägger också val av kommunal grundskola, önskemål om att byta grundskola samt grundskoleelevers in- och utflyttning.

IT-enhet

På planeringsavdelningen finns också barn- och utbildningsförvaltningens IT-enhet. Här arbetar systemförvaltare och webbstrateg. I arbetet ingår bland annat att tillhandahålla och ge support för olika IT-system som används på förskolorna och skolorna.

Utvecklingsavdelning

På utvecklingsavdelningen samordnar vi barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska utvecklingsarbete. Vi bistår med handledning kring utveckling av undervisning och i arbetet med digitalisering, kultur och skolbibliotek. Samtliga skolledare ges stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Du kan läsa mer om våra insatser under Utvecklingsavdelningens uppdrag.

Administrativ och samordnande enhet

Vår uppgift är att stödja utvecklingsavdelningen med administrativa funktioner samt att samverka studie- och yrkesvägledning och bibliotekariernas arbete. Vi sköter även regionens gymnasieantagning samt insyn/ tillsyn och tilläggsbelopp för fristående verksamheter. Utöver detta hanterar vi Kulturnyckelns verksamheter.

Elevhälso- och didaktisk enhet 

Vår uppgift är att medverka till att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar i förskola, grundskola, anpassad skola och gymnasieskola. Detta gör vi genom att på uppdrag från skolområdena bistå med olika kompetenser med målsättning att skapa ett helhetsperspektiv. I vår verksamhet finns logopeder, psykologer, överläkare, specialpedagoger och skolsköterskor.

Modersmålsenhet

Vi samordnar skolområdenas behov av modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning i samarbete med förskolechefer och rektorer.

Resursskola

Resursskolan vänder sig till elever som inte kan följa den ordinarie undervisningen. Våra elever har sociala eller emotionella svårigheter, eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi ger dem särskilt stöd och en anpassad undervisning.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?