Ny redovisning om klimat och energi

Artikeln publicerades 13 juni 2024

Nu finns Kristianstads kommuns klimatredovisning för 2023 tillgänglig på hemsidan. I redovisningen kan du bland annat läsa mer om Kristianstads klimatpåverkan, energianvändning och kommunens åtgärder. Det finns även en prognos för framtida utsläpp i kommunen.

Klimatredovisningen gäller både kommunorganisationen och kommunen som geografiskt område. I introduktionen finns alla mål och nyckeltal för klimat- och miljöplanen summerade.

Utsläppen minskar inte tillräckligt snabbt

Växthusgasutsläppen och vår direkta klimatpåverkan inom Kristianstads kommun geografiska område fortsätter att minska. Men det går långsamt: de territoriella utsläppen minskade med 2,5 procent mellan år 2020 och år 2021.

I året klimatredovisning finns för första gången en prognos för framtida utsläpp. Prognosen visar att nuvarande åtgärder på internationell, nationell och lokal nivå är otillräckliga för att Kristianstads kommun ska nå det lokala målet om fossilbränslefrihet till år 2034.

När det gäller konsumtion och invånarnas indirekta klimatpåverkan så har utsläppen legat fortsatt högt senaste åren. I Kristianstad uppskattas varje invånare släppa ut minst 7,4 ton koldioxidekvivalenter per person. Kristianstads kommuns mål i klimat- och miljöplanen är att de konsumtionsbaserade utsläppen ska uppgå till max 5 ton per invånare år 2030.

Transporter en stor utmaning

Lite mer än en tredjedel av den energi som används av Kristianstads invånare, företag och besökare är fossil och knappt två tredjedelar är förnybar. Den fossila energin är främst olja, bensin och diesel som används till personbilar och lastbilar. Den förnybara energin används i hög grad för att producera el och fjärrvärme.

Att få bort den fossila energin inom transporter är en stor utmaning. I prognosen för de territoriella utsläppen år 2030 har delar av fordonsflottan ställts om till eldrift och fler transporter sker med cykel och kollektivtrafik. Trots det kvarstår höga utsläpp från transporter, vilket visar att fler åtgärder behövs för en mer hållbar mobilitet.

Rekommendationer för kommunen, näringsliv och invånare

Kristianstads kommun kan inte nå de lokala klimatmålen på egen hand utan är beroende av att både näringsliv och invånare hjälper till. Klimatredovisningen avslutas därför med ett antal rekommendationer för att vad olika aktörer kan göra för att bidra till minskade utsläpp.

– Klimatomställningen är något vi gör tillsammans. Vi behöver kroka arm med både företag och invånare för att skapa en hållbar och attraktiv kommun där alla kan leva ett gott liv, säger Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?