Ny detaljplan godkänd för det gamla fängelset

Artikeln publicerades 20 juni 2024

En illustration som tagits fram i samband med planförslaget för Fängelset 2, av Liljewalls arkitekter.

Ny detaljplan för fastigheten Fängelset 2 godkändes på byggnadsnämndens sammanträde i onsdags. Den nya detaljplanen möjliggör cirka 160 nya bostäder och de befintliga 90 studentbostäderna i den gamla fängelsebyggnaden.

Den före detta kriminalvårdsanstalten, som uppfördes 1846, kommer tillsammans med tillhörande flyglar och komplementbyggnader att bevaras. Fängelsebyggnaden och den södra flygeln kommer fortsatt att användas som studentbostäder, som det gjorts sedan 2017.

Detaljplanen har utformats så att den före detta fängelsebyggnaden, med sitt höga kulturhistoriska värde, ska bevara sin framträdande roll i stadsbilden. Ingen ny bebyggelse tillåts i direkt anslutning till byggnaden och ett siktstråk mot byggnaden kommer att skapas från Nya Boulevarden i väster och från Föreningsgatan i söder. Den nya bebyggelsen innebär att området förtätas och kommer att bestå av bostadshus i 3 - 6 våningar, omgivna av redan utbyggda gator samt gång- och cykelvägar. Ett underjordiskt garage med cirka 200 parkeringsplatser föreslås, där förslaget är att tillfart sker från Fästningsgatan i norr. Fullt utbyggt möjliggör detaljplanen för cirka 160 nya bostäder och upp till 90 studentbostäder i den gamla fängelsebyggnaden.

En illustration som tagits fram i samband med planförslaget för Fängelset 2, av Liljewalls arkitekter.

Kapacitet i elnätet

En fråga som har väckt mycket uppmärksamhet är om elnätet i området har tillräcklig kapacitet för den nya bebyggelsen.
Exploaterings- och samarbetsavtal har upprättats mellan Kristianstads kommun, exploatörerna, C4 Energi AB och C4 Elnät AB som lägger grunden för att leverera nödvändig eldistribution till området och för att elnätets kapacitet är tillräcklig för områdets framtida behov.

Centralt läge med bra förbindelser

Planområdet ligger centralt i Kristianstad, med goda kollektivtrafikförbindelser och närhet till service och arbetsplatser. Christina Borglund (KD), byggnadsnämndens ordförande, kommenterar: – Denna detaljplan är ett viktigt steg i utvecklingen av Kristianstad. Att kunna erbjuda fler bostäder i centrala lägen och samtidigt bevara vårt kulturarv är av stort värde för stadens framtid.

Efter byggnadsnämndens godkännande kommer detaljplanen nu att överlämnas till kommunfullmäktige som efter sommaren fattar beslut om antagande.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?