Majoritetens budgetförslag för 2025

Artikeln publicerades 28 maj 2024

Rådhus Skåne sett från Stora torg

Den styrande majoriteten i Kristianstads kommun har presenterat sitt budgetförslag för nästa år. En något ljusare ekonomi väntas och ramarna för nämndernas verksamhet utökas med nära 115 miljoner kronor. Årets budget omfattar totalt cirka 8 miljarder kronor, som till mer än 85 procent går till skola, omsorg och sociala insatser.

Efter de senaste årens goda resultat, väljer majoriteten att för 2025 sätta ett något lägre resultatmål än de två procent som är det långsiktiga målet, men går inte lika långt som i årets budget där resultatet har satts till noll. Den inriktningen ger ett utrymme om 115 miljoner kronor som kan användas till ramökningar och tillfälliga prioriteringar. Dessutom får nämnderna full kompensation för löne- och lokalkostnadsökningar med över 100 miljoner kronor.

Mest till omsorgen

Det största tillskottet går till omsorgsnämnden, som får 41,5 miljoner kronor mer i nästa års budget. Den senaste prognosen för 2024 pekar mot ett underskott för nämnden med 35 miljoner kronor gentemot budgeten för i år, men nästa år är förslaget alltså en förstärkning som kan ge en budget i balans. Av pengarna till omsorgen är 3,5 miljoner kronor öronmärkta för en permanent satsning på nattbemanningen i kommunens demensenheter. Boendestöd och barnverksamhet inom funktionsstöd får ett tillskott på 5 miljoner kronor för att täcka de ökande behoven. En allmän ramförstärkning på 8 miljoner kronor görs för att kompensera ökade kostnader. En summa på 25 miljoner kronor reserveras centralt för att delas ut till äldreomsorg, daglig verksamhet och personlig assistans i takt med att volymerna ökar.

Skolsociala team en nyhet

Även arbete och välfärdsförvaltningen får en ordentlig förstärkning i det presenterade budgetförslaget. Nämnden, som i nuläget räknar med ett minus på 36 miljoner kronor mot årets budget, tilldelas 32 miljoner extra nästa år. De kostnader som har ökat mest inom nämndens ansvarsområde gäller placeringar av barn och unga. Kostnaderna förväntas bli höga även nästa år och den permanenta budgetramen förstärks med 15 miljoner kronor för ändamålet. Dessutom reserveras 15 miljoner centralt som kan delas ut efter behov. Dessutom blir det fortsatt mer pengar för förlängda öppettider på Stadsmissionens Café David. En ny satsning görs på skolsociala team i ett samarbete mellan arbete och välfärdsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, som får ett tillskott på en miljon vardera för den verksamheten.

Badriket säkras upp

Kristianstads badrike säkras upp med ett permanent ramtillskott på 5 miljoner och ett tillfälligt anslag på 2 miljoner till kultur- och fritidsnämnden nästa år. Byggnadsnämnden får 1,5 miljoner kronor extra för att stärka arbetet med tillsynsärenden och tekniska nämnden får 10 permanenta och 10 tillfälliga miljoner för fastighetsunderhåll och ytterligare 1,5 miljoner till vägar och parker. Barn- och utbildningsnämnden får, utöver medel för skolsociala team, en förstärkning på 5 miljoner kronor för tidiga insatser till barn med särskilda behov.

Kommunledningskontoret får enligt förslaget 2,2 miljoner kronor för att arbeta med näringslivsprogram, destinationsutveckling, hållbarhetsstrategi och brottsförebyggande program. Särskilt fokus ska riktas mot välfärdsbrott och cybersäkerhet.

Kommunövergripande läggs 2,5 miljoner kronor extra på gemensam service för kostnadsökningar inom transport, lokalvård och måltid. En halv miljon kronor betalas också i förstärkt bidrag till Regionmuseet Skåne.

Strategisk färdplan ger riktning

De tre styrande partiernas gruppledare Camilla Palm, (M), Ian Fernheden (SD) och Christina Borglund (KS) presenterade sitt budgetförslag vid en presskonferens på tisdagsförmiddagen. Den budget som de lägger fram blir huvudförslaget när kommunfullmäktige samlas för att fatta beslut om nästa års budget den 18 juni i år.

– Vi satsar på sådant som vi har bestämt att prioritera i vår strategiska färdplan med fokus på utbildning, trygghet och arbetsmarknad. Det är viktigt att vi inte bara ser på budgeten ett år i taget utan har ett långsiktigt perspektiv. Det känns bra att vi kan börja närma oss tvåprocentsmålet efter det här årets nollbudget och jag är glad att vi lyckats skaffa oss ett så här stort utrymme för förstärkningar, säger Camilla Palm (M)

– Jag tycker att det är en väldigt bra budget. Vi har möjlighet att tillgodose se de nämnder som har det tuffast. De får en budget som de har möjlighet att komma i balans med, men där ryms även andra satsningar. Vi satsar på kärnverksamheten och kan samtidigt tillgodose behov i andra verksamheter, säger Christina Borglund (KD).

En miljard i investeringar

Förslaget till driftbudget har alltså 1,25 procent av skatter och statsbidrag i resultatmål . Resultatet förväntas då bli i ett överskott på 84 miljoner kronor, som kan användas till investeringar. Samtidigt presenteras också ett förslag till investeringsbudget som landar på strax över en miljard kronor 2025. Siktet är inställt på att inte överstiga den årliga investeringsnivån fram till 2031. Målet är att jämna ut lånekurvan.

– Vi behöver prioritera bland investeringarna för att inte lånekostnaderna ska gå ut över driften av verksamheterna. Samtidigt är det viktigt att investera i allt från skolor till centrumutveckling och släckbilar åt räddningstjänsten om vi ska kunna uppfylla våra mål. säger Camilla Palm.

– Något som jag tycker är viktigt i investeringsbudgeten är Spängerskolan. Vi satsar på basorterna och på att hålla ihop hela kommunen, säger Ian Fernheden (SD).

Fackförbunden fick information om budgetförslaget på tisdagen och kommer att ha samverkan om förslaget nästa vecka. Beslut om 2025 års budget fattas på kommunfullmäktiges budgetmöte i juni.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?