E-tjänst: Återvinning av jordmassor, inrapportering

Denna e-tjänst används av den som vill återvinna jordmassor för anläggningsändamål där föroreningsgraden understiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM).