Samverkan med idéburen sektor

Förebyggande enheten inom Omsorgsförvaltningen samverkar gärna med idéburen sektor och tillsammans ökar vi delaktighet i vårt samhälle!

På våra mötesplatser, vård- och omsorgsboenden och utifrån olika samverkansinitiativ jobbar vi tillsammans med idéburen sektor och andra aktörer med insatser som ökar delaktighet. Vi erbjuder på så vis sammanhang för många personer där t.ex. möten mellan olika intressen och generationer samt hälsofrämjande aktiviteter genomförs för ett socialt hållbart samhälle och minska ofrivillig ensamhet. Vi bygger vår förebyggande verksamhet och samverkan utifrån aktuella behov, där social innovation också blir en viktig utvecklingsmöjlighet. Du kan läsa mer om våra samverkansinsatser med idéburen sektor på våra mötesplatser här: Mötesplatser- för ett gott liv - Kristianstads kommun

Som underlag till våra insatser så utgår vi t.ex. från målen i Agenda 2030 och våra Handlingsplaner: 

  • Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun
  • Överenskommelse om samverkan mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn i Kristianstad.   

Dessa hittar du under relaterade dokument.

 

Välkommen till våra Samverkansforum!

Tillsammans kan vi mobilisera gemensam kraft och möta behoven kring ökad delaktighet. På våra samverkansforum så har vi både informationsutbyte mellan Omsorgsförvaltningens Förebyggande enhet, olika kommunala verksamheter och idéburen sektor samt möjlighet att utveckla samverkansmodeller. 

Dialogforum: två möten har skett unde våren, där flertal samhällsaktörer genomfört en social behovsinventering, nätverkat och genererat ideér kring möjligheter för samverkan. 

Generationsmöten: Utifrån vår handlingsplan för Hälsosamt åldrande, behov och möjligheter för tvärsektionell samverkan så har ett nätverksmöte genomförts mellan olika samhällsaktörer i augusti. Syftet med nätverksmötet var främst att skapa fler generationsmöten i Kristianstad. 

Seminarium om ofrivillig ensamhet och delaktighet:  Vad innebär ofrivillig ensamhet? Vad kan vi tillsammans göra för att öka delaktighet i Kristianstad? På detta seminarium får vi djupare insikt i forskningen, effekterna och insatserna kring detta tema och samverkansmöjlighet mellan volontärer, kommunen och olika samhällsaktörer. Arrangör är Högskolan Kristianstad. Seminariet sker våren 2024 (datum planeras för tillfället).  

Tematräffar mellan idéburen sektor och Kristianstads kommun: Styrgruppen för samverkan med idéburen sektor arrangerar löpande olika tematräffar utifrån Handlingsplanen för samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen sektor. Inbjudna är idéburen sektor, politiker och tjänstemän. Se mer information om kommande tematräff och anmälan här: Idéburen sektor - Kristianstads kommun

Ta gärna kontakt med volontär- och föreningssamordnare Linda Edvardsson (se kontakt) vid frågor eller samverkansförslag etc. Mer information från tidigare forum samt tips på andra träffar och bidragsansökningar m.m., finns under relaterad dokument. Information och anmälan till våra övriga arrangemang för våra volontärer och samarbetsaktörer finns här: Anmälan arrangemang - Kristianstads kommun

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.