Riskobjekt

Det finns anläggningar och verksamheter som vid en olycka kan innebära fara för allvarliga skador på människor eller miljö. För att förebygga och begränsa följderna av en sådan olycka finns det flera olika lagar och förordningar, bland annat Sevesolagen som förebygger allvarliga kemikalieolyckor.

Sevesolagen och kravnivåer

Lagen och förordningen om det man kan göra  för att förebygga och begränsa följder av allvarliga kemikalieolyckor kallas "sevesolagstiftningen". Namnet kommer från staden Seveso i Italien där en stor olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Lagen är uppdelad i två kravnivåer, en högre och en lägre. Vilken kravnivå som verksamheten får beror på mängden kemikalier som hanteras samt vilka risker som verksamheten medför. Enligt Sevesolagen har alla personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet rätt att få information om vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder som ska göras och hur de förväntas agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar.

Sevesoanläggningar i kommunen

I Kristianstads kommun finns ett antal anläggningar som hanterar kemikalier som kan vara en fara för människa och miljö vid en olycka. Samtliga anläggningar är i den lägre kravnivån.

Sevesoanläggningar i Kristianstads kommun
Företag Ort Ämne
Primagaz Tollarp Gasol
Primagaz Kristianstad, Hedentorp Gasol, brandfarlig kondenserad gas
Primagaz Önnestad Gasol
Knauf Danogips Åhus, hamnen Gasol
Absolut Company Nöbbelöv Etanol, gasol
Absolut Company Åhus Etanol
Lyckeby Nöbbelöv Gasol, propylenoxid
Yara Åhus, hamnen Ammoniumnitrat
Lantmännen Åhus, hamnen Ammoniumnitrat
Skanska Industrial Solutions Önnestad Sprängämne

Tillsyn 

Det är Länsstyrelsen som har ansvaret för tillsynen enligt Sevesolagstiftningen. Tillsynen gör de ofta tillsammans med kommunens  räddningstjänst och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Information om senaste datum för tillsynsbesök finns hos Länsstyrelsen i Skåne. Du hittar länk under relaterad information.

Anläggningar där olyckor kan medföra allvarlig skada

Det är Länsstyrelsen i Skåne som bestämmer vilka verksamheter som klassas som farlig verksamhet i Kristianstads kommun. Anläggningar som faller in under Sevesolagstiftningen är automatiskt också klassade som "2-4-anläggningar" enligt Lagen om Sydd mot Olyckor. Men Länsstyrelsen kan, i samråd med kommunen, även klassa andra anläggningar som "2-4". De verksamheter som klassas som farlig verksamhet måste enligt lagen om skydd mot olyckor vidta åtgärder för att förhindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljö genom att:

  • Analysera risker
    Verksamheten ska analysera riskerna för en olycka på verksamheten som kan medföra allvarliga skador på människor eller miljö.
  • Hindra och begränsa skador
    Anläggningarna ska i skälig omfattning se till att hindra och begränsa allvarliga skador med avseende på riskanalysen. Det kan till exempel göras genom att ha egen beredskap i form av personal eller att på annat sätt bekosta personal eller utrustning. Kraven ställs på ägaren eller den som utövar verksamheten.
  • Underrätta vid utsläpp eller fara för utsläpp
    Verksamhetsutövaren ska underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunen om att ett utsläpp skett eller om det föreligger överhängande fara för ett utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen.

Tillsyn av farliga verksamheter i Kristianstads kommun görs av räddningstjänsten. Oftast samordnas tillsynen även med tillsyn av brandskyddet eller hanteringen av brandfarlig vara.

2-4-anläggningar som inte är Sevesoklassade i Kristianstads kommun
Företag Ort Orsak
Kristianstad Österlen Airport Everöd Särskild klassning av flygplats
HK Scan Kristianstad Stor ammoniakanläggning
Dammanläggning, invallning av Kristianstad Kristianstad Klassning enligt Ridas

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.