Vilket stöd kan jag få?

Kristianstads kommun arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag.

Hur ansöker jag om stöd

Du kontaktar biståndshandläggare på omsorgsförvaltningen som efter samtal med dig utreder och beslutar om stödinsatser. Du kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år

Funktionsstöd

Inom Funktionsstöd ryms insatser enligt LSS och SoL avseende boendestöd.

När beslutet är fattat tar verkställaren vid – det vill säga den verksamhet som ser till att du som har en funktionsnedsättning får det stöd och den service som beslutet innefattar.

Funktionsstöd ska ge stöd och service med delaktighet och inflytande för kunden, utifrån kundens egna resurser och behov.

Vissa fritidsaktiviteter kräver inget beslut för att få delta. Se mer under respektive mötesplats.

Hemtjänst

Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. Det kan till exempel vara hjälp med att ta av och på kläder, duscha, bryta ensamhet eller att städa och tvätta.

Du kan välja leverantör av den hemtjänst du blivit beviljad. Det innebär att du som har hemtjänst kan välja att få stödet utfört av kommunen eller av en privat leverantör. Företagen är godkända av kommunen. 

Annat stöd

Även övriga förvaltningar eller myndigheter arbetar till viss del med frågor som berör dig som har en funktionsnedsättning och kan på olika sätt tillhandahålla stöd och service till dig, exempelvis:

  • Färdtjänst enligt lagen om färdtjänst (Skånetrafiken)
  • Riksfärdtjänst enligt lagen om riksfärdtjänst (Skånetrafiken)
  • Parkeringstillstånd  (Kristianstads kommun)
  • Bostadsanpassning enligt lagen om bostadsanpassning (Kristianstads kommun)

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.