Funktionsnedsättning

Vi arbetar för att erbjuda dig som har en funktionsnedsättning stöd och service som anpassas efter dina behov för att du själv skall kunna bestämma över din vardag. Du ska kunna delta fullt ut i samhället och har samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.

Ansökan om LSS-insatser

För att kunna få det stöd du behöver utifrån din funktionsnedsättning, behöver du ansöka om detta. Det är sedan LSS-handläggare som fattar beslut om insatser utifrån dina behov. LSS-handläggaren har tystnadsplikt. Du hittar ansökan under E-tjänster på denna sida.

Du kan till exempel ansöka om ledsagarservice, korttidsvistelse, daglig verksamhet, personlig assistans eller bostad med särskild service. Om du har fyllt 18 år kan du fylla i och skicka in din ansökan själv. Vårdnadshavare till barn och unga kan också ansöka om insatser. Finns det två vårdnadshavare kommer båda att kontaktas av en handläggare efter att en ansökan inkommit.

Ett samhälle för alla

Kristianstads kommuns arbete med funktionsnedsättning grundar sig på de nationella målen för handikappolitiken:

 • En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
 • Att samhället utformas så att människor i alla åldrar med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet.
 • Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

 Vi arbetar med att:

 • Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning.
 • Förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning. Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar för självständighet och självbestämmande.
 • stärka självkänslan, ge möjlighet till ökad självkännedom, kunskap om makt, rättigheter och våld samt livsvillkor för personer med funktionsnedsättning genom metoden V.i.P, Viktig intressant Person.

Vår servicegaranti till dig som ansöker om bistånd eller insatser

Vår servicegaranti är ett löfte om vilket innehåll och kvalitet du kan förvänta dig av vår service när du ansöker om bistånd eller insatser från omsorgsförvaltningen. 

Vårt mål är att fatta beslut inom tre månader från att vi fått din ansökan.

Vi garanterar:

 • Att en handläggare tar en första kontakt med dig inom en vecka från det att ansökan – muntligt eller skriftligt – har kommit in till oss.
 • Att du får information om vem som handlägger ditt ärende, hur handläggningen kommer att gå till samt information om ungefärlig handläggningstid.
 • Att informera dig i god tid om vi bedömer att handläggningstiden kommer ta längre tid än tre månader.

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det viktigt att du:

 • Skickar in de intyg och underlag som vi frågar efter.
 • Medverkar vid utredningen så att vi kan fullfölja den på bästa möjliga sätt.

Är du inte nöjd?

Om vi inte lever upp till det vi garanterar är vi angelägna om att du kontaktar oss. Du kan välja mellan att lämna dina synpunkter på följande sätt:

 • Skriv ner dina synpunkter och skicka till:
  Kristianstads kommun
  Omsorgsförvaltningen
  Myndighetsenheten
  291 80 Kristianstad
 • Fyll i formuläret Synpunkten. Här kan du lämna synpunkter på hela kommunens verksamhet, såväl positiva som negativa. Välkommen att tycka till!

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.