Prisma

På Prisma Familjecentrum får du familjebehandling utifrån din familjs behov. Du kommer till Prisma genom en beviljad insats.

Vi arbetar med att hjälpa familjer att ta sig igenom svåra perioder.
Vi arbetar med att hjälpa familjer att ta sig igenom svåra perioder.

Prisma är en öppenvårdsenhet som erbjuder behandling till familjer med barn i åldrarna 0-20 år. Prisma är en del av arbete- och välfärdsförvaltningen och familjerna kommer hit antingen efter egen ansökan eller en orosanmälan som lett till en barnavårdsutredning. Problematiken kan variera från missbruk, våld, kriminalitet till problem i relation eller samspel.

Vi som arbetar på Prisma är familjebehandlare eller ungdomscoacher med varierande utbildning inom socialt arbete. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjer som hamnat i kaos och en känsla av frustration och hopplöshet.

Barns behov förändras utifrån ålder och mognad och som förälder ställs man med det inför olika utmaningar. För att kunna möta och ge familjerna stöd i dessa utmaningar arbetar vi utifrån olika metoder, som har bevisad god effekt. Vi ser familjen som en helhet där varje familjemedlem påverkar varandra. Det betyder att vi på Prisma har som utgångspunkt att alla i familjen är viktiga och bidrar i förändringsarbetet.

Under barnets tidiga levnadsår har barnet behov som upptar en stor del av föräldrarnas tid och tillvaro. Detta kan för många föräldrar skapa en känsla av otillräcklighet och svårighet att få livets alla delar att gå ihop. På Prisma kan föräldrarna få hjälp med att hantera dessa känslor, få stöd i att se till barnets bästa utan att helt åsidosätta sig själv. 

Under barnets tonårsperiod förändras behoven. Barnet frigör sig, kompisar och ett eget umgänge blir viktigare och det är lätt att man som förälder känner att man inte är lika delaktig i sitt barns liv. Relationerna inom familjen kan då sättas på prov och det kan vara en utmanande tid både för föräldrar och barn. På Prisma arbetar vi för att stärka relationerna så att de håller för de utmaningar tonårsperioden innebär. 

 

På Prisma erbjuder vi två olika insatser, utifrån från familjens specifika behov.

Den ena insatsen är familjebehandling, där vi utgår från att alla familjemedlemmar är viktiga för att åstadkomma förändring. Vi använder oss av olika metoder där vi fokuserar på att stärka relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna. Med detta som grund arbetar vi tillsammans för att hitta strategier som hjälper familjen att hantera motgångar.

Den andra insatsen är ungdomscoach, som vänder sig till ungdomar i åldern 13-20 år som är i riskzon/riskerar att utveckla ett normbrytande beteende. Ungdomscoach arbetar främst enskilt med ungdomen men samarbetar även med ungdomens familj och skola. Tillsammans med ungdomscoach får ungdomen träna på strategier för att hantera både skola och vardag.

 

Inom Arbete- och välfärdsförvaltningen finns även Familjeservice, där man som familj kan söka stöd, utan att genomgå en barnavårdsutredning. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.